Akademia Handlu i Zarządzania w działaniu

Minął kolej­ny rok pro­jek­tu roz­wo­jo­we­go Aka­de­mia Han­dlu i Zarzą­dza­nia UMRK dla Pig­miur, a w 2019 roku zre­ali­zo­wa­li­śmy  już 5 dni szko­le­nio­wych, następ­ne w planach 😉