EFEKTBUD szkolenia

Bran­żo­wy por­tal Okno­met opu­bli­ko­wał arty­kuł na temat szko­leń prze­pro­wa­dzo­nych dla pra­cow­ni­ków fir­my Efekt­bud. Szko­le­nia pro­wa­dził Andrzej Banaszek.