Fantastyczny rozwój

Już dziś mamy przy­jem­ność zapo­wie­dzieć, w UMRK znacz­ne zmia­ny !!! Szcze­gó­ły wkrótce !!!