Piszą o nas!

W czerw­co­wym Infor­ma­to­rze PIGMIUR‑u znaj­du­je się arty­kuł o naszej dzia­łal­no­ści. Zapra­sza­my do lek­tu­ry oraz odwie­dze­nia stro­ny PIGMIUR‑u doty­czą­cej edu­ka­cji i pod­no­sze­nia kwalifikacji.