UMRK razem z Dobroplast-em stworzyło Akademię Techniczno – Handlową !!!

Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest do Part­ne­rów han­dlo­wych DOBROPLAST i ma wspo­ma­gać roz­wój i jakość wza­jem­nej współpracy.Więcej infor­ma­cji o pro­jek­cie tutaj.