Wsparcie słabszym

Ist­nie­je też moż­li­wość wspar­cia innych – gł. dzie­ci, ale i senio­rów, któ­rzy nie mogą być aktyw­ni  ( są cho­rzy)-  przez prze­ka­za­nie należ­ne­go 1% podat­ku docho­do­we­go dla Fun­da­cji Dr Clow­na sto­su­ją­ce­go tera­pię śmie­chem;-), numer KRS 0000024181, wię­cej na: http://www.drclown.pl/