Zaproszenie do współpracy

Zapra­sza­my zain­te­re­so­wa­ne Fir­my (gł. decy­den­tów), do wspól­nej ana­li­zy potrzeb szko­le­nio­wych w ramach ich stra­te­gii personalnych, 

któ­re pro­wa­dzi­ły­by  do stwo­rze­nia pro­jek­tów szko­le­nio­wo – dorad­czych  — np. Aka­de­mii Roz­wo­ju Umie­jęt­no­ści Sprze­da­ży i Zarzą­dza­nia — „uszy­tych na mia­rę”, finan­so­wa­nych ze środ­ków UE – Euro­pej­ski Fun­dusz Spo­łecz­ny (EFS). Nasze doświad­cze­nie w pro­jek­tach EFS daje NAM więk­szą szan­se powo­dze­nia! Zapra­sza­my wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne Fir­my do współpracy!