Szkolenia produktowo-sprzedażowe w Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o.: 08–09.2015

Szko­le­nia pro­duk­to­wo (w tym zwie­dza­nie fabry­ki) – sprze­da­żo­we: 08–09.2015r. w DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.

- lide­ra w sprze­da­ży okien w Pol­sce za 2014r. wg Cen­trum Ana­liz Bran­żo­wych na pod­sta­wie danych GUS, Euro­stat oraz danych finan­so­wych przed­się­biorstw: http://dobroplast.pl/index.html i http://www.sprawdzoneokna.pl/  .