Akademia Handlu i Zarządzania PIGMiUR

Akademia Handlu i Zarządzania PIGMiUR

AHIZ logo

Aka­de­mia Han­dlu i Zarzą­dza­nia to pro­jekt szko­le­nio­wy skie­ro­wa­ny do firm z bran­ży maszyn i urzą­dzeń rolniczych.

Szko­le­nia w ramach tego pro­jek­tu dla człon­ków Pol­skiej Izby Gospo­dar­czej Maszyn i Urzą­dzeń Rol­ni­czych są współ­fi­nan­so­wa­ne przez Izbę. A zatem fir­my człon­kow­skie bio­rą­ce w nim udział pokry­wa­ją tyl­ko część kosz­tów zwią­za­nych ze szko­le­niem. Szcze­gó­ły doty­czą­ce uczest­nic­twa znaj­du­ją się w załą­czo­nych dokumentach.

Jed­nym z pod­sta­wo­wych zało­żeń pro­jek­tu jest to, aby szko­le­nia pro­wa­dzo­ne były dla pra­cow­ni­ków z jed­nej fir­my.

Pro­jekt podzie­lo­ny jest na dwie części:

Aka­de­mia Han­dlu – kie­ro­wa­ny do przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych, zespo­łów sprze­da­ży, dzia­łów zaopatrzenia.

Aka­de­mia Zarzą­dza­nia – kie­ro­wa­ny do osób odpo­wie­dzial­nych za zespo­ły han­dlo­we oraz kadry zarzą­dza­ją­cej śred­nie­go i wyż­sze­go szczebla.

Szko­le­nia opie­ra­ją się na współ­pra­cy w fir­mą szko­le­nio­wą UMRK Szko­le­nia dla firm. Fir­ma ta ma kil­ku­let­nie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu szko­leń dla firm z bran­ży maszyn i urzą­dzeń rol­ni­czych (tre­ne­rzy prze­pro­wa­dzi­li łącz­nie bli­sko 900 godzin wykła­dów dla firm z naszej branży).

Zało­że­nia doty­czą­ce pro­jek­tu, w tym:  cel kur­sów, meto­dy­kę zajęć, warun­ki uczest­nic­twa, pro­po­no­wa­ną tema­ty­kę oraz infor­ma­cje nt. tre­ne­rów znaj­dą się w załą­czo­nych dokumentach.

Poni­żej znaj­du­je się rów­nież for­mu­larz zgło­sze­nio­wy na szkolenia.

Zachę­ca­my do udzia­łu. W razie pytań pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub mailowy.

e‑mail: biuro@pigmiur.pl

tele­fon: +48 (56) 651 47 40

AHIZ_PIGMIUR_-_OFERTA

AHIZ_PIGMIUR_-_ZGLOSZENIE_UDZIALU_W_SZKOLENIU