Certyfikaty

Jeste­śmy cer­ty­fi­ko­wa­nym dostaw­cą usług szko­le­nio­wo-dorad­czych. Posia­da­my cer­ty­fi­kat SUS2.0, upo­waż­nia­ją­cy nas do reali­zo­wa­nia usług dorad­czych i szko­le­nio­wych dofi­nan­so­wa­nych w ramach Bazy Usług Rozwojowych.