Coaching handlowy

jest skie­ro­wa­ny do osób zaj­mu­ją­cych się zaku­pa­mi i sprze­da­żą i pole­ga na obser­wa­cji kup­ca lub han­dlow­ca przez coacha , następ­nie na wspól­nej ana­li­zie tej sytu­acji gł. poprzez pyta­nia skie­ro­wa­ne przez coach do obser­wo­wa­ne­go i udzie­le­niu mu feed­bac­ku. Sto­sow­ny w celach dia­gno­stycz­nych przed dzia­ła­nia­mi warsz­ta­to­wy­mi oraz w celu pod­nie­sie­nia efek­tyw­no­ści tych­że warsz­ta­tów, czy­li  wdro­że­nia nowych kom­pe­ten­cji w praktyce.