Coaching menedżerski

pole­ga na obser­wa­cji mene­dże­ra przez coacha w jego typo­wych sytu­acjach zawo­do­wych takich jak spo­tka­nia zespo­łu, rekru­ta­cje i roz­mo­wy sze­fa z pod­wład­ny­mi. Coach ana­li­zu­je wspól­nie z sze­fem w/w sytu­acje skła­nia­jąc sze­fa do samo­oce­ny, któ­rą następ­nie zesta­wia z wła­sną opinią.