Strategiczny Coaching biznesowy

ma na celu wspar­cie wła­ści­cie­la fir­my i mene­dże­rów małych przed­się­biorstw w roz­wo­ju ich biz­ne­su od roz­po­czę­cia dzia­łal­no­ści i w trak­cie jej prowadzenia.