Polityka plików cookies

Czym są pliki Cookie

Cia­stecz­ka (ang. cook­ies) to nie­wiel­kie pli­ki, zapisy­wane i prze­chowywane na two­im kom­put­erze, table­cie lub smart­phonie pod­czas gdy odwie­dzasz róż­ne stro­ny w inter­ne­cie. Cia­stecz­ko zazwy­czaj zaw­iera nazwę stro­ny inter­ne­towej, z któ­rej pocho­dzi, „dłu­gość życia” cia­stecz­ka (to zna­czy czas jego ist­nienia), oraz przy­pad­kowo wygen­erowany uni­kal­ny numer słu­żą­cy do iden­ty­fikacji przeglą­darki, z jakiej nastę­pu­je połącze­nie ze stro­ną internetową.

Poli­tyka plików Cookie

1. W związ­ku z udostęp­ni­an­iem zawar­to­ści ser­wisu inter­ne­towego umrk.pl sto­suje się tzw. cook­ies, tj. infor­ma­cje zapisy­wane przez ser­w­ery na urządze­niu koń­cowym użytkown­ika, któ­re ser­w­ery mogą odczy­tać przy każ­do­ra­zowym połącze­niu się z tego urzą­dze­nia koń­cowego, może tak­że uży­wać innych tech­nologii o funkc­jach podob­nych lub toż­sa­mych z cook­ies. W niniej­szym doku­men­cie, infor­ma­cje doty­czące cook­ies mają zas­tosowanie rów­nież do innych podob­nych tech­nologii sto­so­wa­nych w ramach naszych ser­wisów inter­ne­towych. Pli­ki cook­ies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­maty­czne, w szczegól­ności pli­ki tek­stowe, któ­re prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym użytkown­ika ser­wisu inter­ne­towego umrk.pl. Cook­ies zazwy­czaj zaw­ier­ają nazwę dome­ny ser­wisu inter­ne­towego, z któ­re­go pocho­dzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym oraz uni­kal­ny numer.

2. Pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane są w celu:

  1. dos­tosowa­nia zawar­to­ści stron ser­wisu inter­ne­towego do pref­er­encji użytkown­ika oraz opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych; w szczegól­ności pli­ki te pozwa­la­ją rozpoz­nać urządze­nie użytkown­ika ser­wisu inter­ne­towego i odpowied­nio wyświ­etlić stro­nę inter­ne­tową, dos­tosowaną do jego indy­wid­u­al­nych potrzeb,
  2. two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­gają zrozu­mieć, w jaki spo­sób użytkown­icy ser­wisu korzys­tają ze stron inter­ne­towych, co umożli­wia ulep­szanie ich struk­tury i zawartości,
  3. utrzy­ma­nia sesji użytkown­ika ser­wisu inter­ne­towego (po zal­o­gowa­niu), dzię­ki któ­rej użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stronie ser­wisu ponow­nie wpisy­wać logi­nu i hasła,
  4. dostar­cza­nia użytkown­ikom tre­ści reklam­owych bar­dziej dos­tosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach ser­wisu inter­ne­towego może­my sto­so­wać następu­jące rodza­je pli­ków cookies:

  1. nie­zbęd­ne” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące korzys­tanie z usług dostęp­nych w ramach ser­wisu inter­ne­towego, np. uwierzytel­ni­a­jące pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwierzytel­ni­a­nia w ramach serwisu,
  2. pli­ki cook­ies słu­żą­ce do zapew­nie­nia bez­pieczeństwa, np. wyko­rzysty­wane do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwierzytel­ni­a­nia w ramach serwisu,
  3. pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące zbie­ra­nie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych serwisu,
  4. funkcjon­alne” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące „zapamię­tanie” wybra­nych przez użytkown­ika ustaw­ień i per­son­al­iza­cję inter­fe­jsu użytkown­ika, np. w zakre­sie wybra­ne­go języ­ka lub regio­nu, z któ­re­go pocho­dzi użyt­kow­nik, rozmi­aru czcion­ki, wyglą­du stro­ny inter­ne­towej itp.,
  5. reklam­owe” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące dostar­czanie użytkown­ikom tre­ści reklam­owych bar­dziej dos­tosowanych do ich zainteresowań.

4. W wie­lu przy­pad­kach opro­gramowanie słu­żą­ce do przeglą­da­nia stron inter­ne­towych (przeglą­darka inter­ne­towa) domyśl­nie dopusz­cza prze­chowywanie pli­ków cook­ies w urządze­niu koń­cowym użytkown­ika. Użytkown­icy ser­wisu mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmi­any ustaw­ień doty­czą­cych pli­ków cook­ies. Ustaw­ienia te mogą zostać zmie­nio­ne w szczegól­ności w taki spo­sób, aby blo­ko­wać automaty­czną obsłu­gę pli­ków cook­ies w ustaw­ieni­ach przeglą­darki inter­ne­towej bądź infor­mować o ich każ­do­ra­zowym zamieszcze­niu w urządze­niu użytkown­ika ser­wisu inter­ne­towego. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o możli­wości i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków cook­ies dostęp­ne są w ustaw­ieni­ach opro­gramowa­nia (przeglą­darki inter­ne­towej). Niedoko­nanie zmi­any ustaw­ień w zakre­sie cook­ies ozna­cza, że będą one zamieszc­zone w urządze­niu koń­cowym użytkown­ika, a tym samym będzie­my prze­chowywać infor­ma­cje w urządze­niu koń­cowym użytkown­ika i uzyski­wać dostęp do tych informacji.

5. Wyłącze­nie stosowa­nia cook­ies może spo­wo­do­wać utrud­nienia korzys­tanie z niek­tórych usług w ramach naszych ser­wisów inter­ne­towych, w szczegól­ności wyma­ga­ją­cych logowa­nia. Wyłącze­nie opcji przyj­mowa­nia cook­ies nie powo­du­je nato­mi­ast bra­ku możli­wości czy­ta­nia lub oglą­da­nia tre­ści zamiesz­cza­nych w ser­wisie inter­ne­towym umrk.pl z zas­trzeże­niem tych, do któ­rych dostęp wyma­ga logowania.

6. Pli­ki cook­ies mogą być zamiesz­cza­ne w urządze­niu koń­cowym użytkown­ika ser­wisu inter­ne­towego umrk.pl, a następ­nie wyko­rzysty­wane przez współpracu­ją­cych z ser­wisem reklam­odaw­ców, fir­my badaw­cze oraz dostaw­ców apli­ka­cji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Arty­kuł udostęp­niony przez ser­wis trzepizur​.pl. Dzięku­jemy!