Doradztwo

ANALIZA STRATEGICZNA MŚP

ANALIZA STRATEGICZNA MŚP

OCENA PUNKTOWA ATRAKCYJNOŚCI SEKTORA/BRANŻY Ana­li­za każ­de­go sektora/branży zakła­da okre­śle­nie 14 kry­te­riów, któ­re cha­rak­te­ry­zu­ją atrak­cyj­ność dane­go sektora/branży. Listę czyn­ni­ków moż­na mody­fi­ko­wać, jest to uza­leż­nio­ne od dane­go sektor…
BUDOWA STRATEGII I STANDARDÓW DZIAŁANIA

BUDOWA STRATEGII I STANDARDÓW DZIAŁANIA

Zespół tre­ne­rów UMRK jest goto­wy, poza głów­ną dome­ną swo­jej dzia­łal­no­ści jaką są szko­le­nia, do świad­cze­nia rów­nież usług dorad­czych w zakre­sie budo­wa­nia stra­te­gii firm, poprze­dzo­nych róż­no­rod­ny­mi ana­li­za­mi stra­te­gicz­ny­mi oto­cze­nia i wnę­trza MŚP, w…
Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

           
ZARZADZANIE SPRZEDAŻĄ

ZARZADZANIE SPRZEDAŻĄ

FORMUŁOWANIE CELÓW (ZARZĄDZANIE PRZEZ CELEZPC) “Zaczy­naj z wizją koń­ca” Ste­phe­na R. Covey. Jeśli chcesz coś osią­gnąć, musisz wie­dzieć co to ma być, jak i kie­dy chcesz tego doko­nać. Nie wystar­czy samo, że na począt­ku r…
ZARZADZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZADZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

“When work is a ple­asu­re , life is a joy . When work is a duty, life is sla­ve­ry” Maxim Gor­ky Zarzą­dza­nie zaso­ba­mi ludz­ki­mi (HRM — human reso­ur­ce mana­ge­ment) – stra­te­gicz­na, jed­no­rod­na i spój­na meto­da kie­ro­wa­nia najcenn…