BUDOWA STRATEGII I STANDARDÓW DZIAŁANIA

Zespół tre­ne­rów UMRK jest goto­wy, poza głów­ną dome­ną swo­jej dzia­łal­no­ści jaką są szko­le­nia, do świad­cze­nia rów­nież usług dorad­czych w zakre­sie budo­wa­nia stra­te­gii firm, poprze­dzo­nych róż­no­rod­ny­mi ana­li­za­mi stra­te­gicz­ny­mi oto­cze­nia i wnę­trza MŚP, wspól­nie z ich właścicielami/szefami:

  • ogól­ne­go roz­wo­ju fir­my (np. spe­cja­li­za­cja czy dywer­sy­fi­ka­cja,) i kon­ku­ren­cji (prze­wa­ga kosz­to­wa – „wal­ka na ceny”, róż­ni­co­wa­nie, czy koncentracja),

  • per­so­nal­nych (m. in., współ­uczest­nic­two w pro­ce­sach rekru­ta­cyj­nych pozwa­la­ją­cych opty­ma­li­zo­wać decy­zje per­so­nal­ne w firmie)
  • mar­ke­tin­go­wych i sprze­da­żo­wych – przy współ­two­rze­niu pla­nów i stra­te­gii marketingowo/sprzedażowych,
  • pro­duk­cyj­nych – pomoc w opty­ma­li­za­cji kosz­tów i orga­ni­za­cji produkcji

  • finan­so­wych – pomoc przy pisa­niu budże­tów i oce­nie opła­cal­no­ści inwe­sty­cji oraz w pro­wa­dze­niu ksiąg handlowych, 

 

Oprócz doradz­twa na pozio­mie stra­te­gicz­nym, mając duże doświad­cze­nie i wie­dzę (gł. z kor­po­ra­cji) pole­ca­my Pań­stwu nasze kom­pe­ten­cje przy two­rze­niu róż­ne­go rodza­ju fir­mo­wych pro­ce­dur – stan­dar­dów ope­ra­cyj­nych, słu­żą­cych m.in. jako prze­wod­nik dla nowych pra­cow­ni­ków, wcze­śniej wypra­co­wu­je­my na szko­le­niach i na indy­wi­du­al­nych sesjach coachin­gu on the job z Han­dlow­ca­mi i ich Sze­fa­mi, np:

  • Stan­dar­dy Obsłu­gi Klien­ta, np w Aga­ta­me­ble, Dobroplast.
  • Stan­dar­dy Sprzedaży/Handlowe, np. w Swi­mer, Zorza.