Historia 2001–2006

 

 

 

 

2001–2003

 

 

 

-roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej przez Rafał Komór i kon­trak­ty mene­dżer­skie w: Mul­ti­me­dia Pol­ska Sp. z o.o., Stu­dio Agmar i reali­za­cja szko­leń komercyjnych.


 

2004–2006
— w ramach współ­pra­cy z inny­mi tre­ne­ra­mi współ­udział Rafa­ła Komór z UMRK w uru­cho­mie­niu fir­my GDS Fal­co i stu­diów pody­plo­mo­wych — “Zarzą­dza­nie sprze­da­żą w prak­ty­ce” na WSB O/Toruń, gdzie pro­wa­dził zaję­cia i semi­na­rium dyplo­mo­we mar­ke­tin­gu a z F5 Kon­sul­ting Sp. z o.o. pro­jek­to­wał pro­gra­my edu­ka­cyj­ne w ramach „Pha­re 2001r — Pro­mo­cja Zatrud­nie­nia i Roz­wój Zaso­bów Ludz­kich” i kon­ty­nu­acja szko­leń dla kor­po­ra­cji i MŚP (np. BP Nec­ker­mann w Toruniu).