Historia 2007-obecnie


2007/2008

- kon­ty­nu­acja współ­pra­cy z F5 Kon­sul­ting Sp. z o.o. i ana­li­za potrzeb szko­le­nio­wych i pro­wa­dze­nie autor­skich szko­leń z obsza­ru sprzedaży,obsługi klien­ta i biz­ne­spla­nu współ­fi­nan­so­wa­nych z UEEFS: “Zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści przed­się­biorstw prze­my­słu drzewnego”.

2008–2011

— udział Rafał Komór w pro­jek­cie szko­le­nio­wym w zakre­sie obsłu­gi klien­ta, zaawan­so­wa­nych tech­nik sprze­da­ży i mate­ria­ło­znaw­stwa meblar­skie­go dla kil­ku­set sprze­daw­ców i coachin­gu dla kie­row­nic­twa z fir­my KPM Aga­ta S.A., gdzie współ­two­rzył stan­dar­dy obsłu­gi klienta.

2009–2014

— tre­ne­rzy UMRK uczest­ni­czą w pro­jek­cie szko­le­nio­wym DEWIZA fir­my Bru­gamnn S.A. pro­du­cen­ta sys­te­mów pcv do pro­duk­cji okien i drzwi skie­ro­wa­nym do pra­cow­ni­ków fabryk okien i drzwi pcv, np: Fabry­ka Okien Kowal­czyk i Mul­ti­form II Sp. z o. o..

2010–2014

— współ­pra­ca tre­ne­rów Rafa­ła Komór i Andrze­ja Bana­szek z gru­pą zaprzy­jaź­nio­nych trenerów/konsultantów — spe­cja­li­stów bran­żo­wych z róż­no­rod­nych dzie­dzin biz­ne­su zor­ga­ni­zo­wa­nych w fir­mie Pro­spe­ro Busi­ness Tra­ining w licz­nych pro­jek­tach komer­cyj­nych skie­ro­wa­nych do biz­ne­su i admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej, ZUS i doto­wa­nych ze środ­ków UE – EFS.

2012–2015

— Rafał Komór współ­pra­cu­je ponad­to z orga­ni­za­cja­mi: WSP im. J. Kor­cza­ka w War­sza­wie, ARR Konin S.A., , Cen­trum Usług Spe­cja­li­stycz­nych BC Kom­pleks PGB HR Sp. z o.o. w pro­jek­tach szko­le­nio­wo-dorad­czych współ­fi­nan­so­wa­nych z UE-EFS i komer­cyj­nych z BePro­ac­ti­ve oraz bez­po­śred­nio z klien­ta­mi biz­ne­so­wy­mi z listy.

05.2015-obecnie

— współ­pra­ca z PIGMIUR w ramach pro­jek­tu szko­le­nio­we­go Aka­de­mii Han­dlu i Zarządzania.

07.2015–02.2020

— współ­pra­ca szko­le­nio­wa UMRK z Dobro­plast Fabry­ka Okien Sp. z o.o..

08.2017-obecnie

UMRK posia­da­jąc Cer­ty­fi­kat SUS 2.0. i będąc wpi­sa­na do Bazy Usług Roz­wo­jo­wych (BUR) PARP –  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=13325 , zre­ali­zo­wa­ło i reali­zu­je dla firm usłu­gi szko­le­nio­we i dorad­cze, któ­re są dofi­nan­so­wa­ne ze środ­ków UE. Wycho­dząc od ana­li­zy potrzeb roz­wo­jo­wych pra­cow­ni­ków firm, poprzez stwo­rze­nie pro­gra­mów szko­le­nio­wo – dorad­czych „uszy­tych na mia­rę Pań­stwa potrzeb”, ich reali­za­cja i ewa­lu­acja, (oce­nio­ny w syte­mie BUR, ponad 370 ankiet) dopro­wa­dza­my do zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści dzia­ła­nia firm i ich pracowników.