Historia

 

 

 

 

2001–2003

 

 

 

-roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej przez Rafał Komór i kon­trak­ty mene­dżer­skie w: Mul­ti­me­dia Pol­ska Sp. z o.o., Stu­dio Agmar i reali­za­cja szko­leń komercyjnych.


 

2004–2006
- w ramach współ­pra­cy z inny­mi tre­ne­ra­mi współ­udział Rafa­ła Komór z UMRK w uru­cho­mie­niu fir­my GDS Fal­co i stu­diów pody­plo­mo­wych — “Zarzą­dza­nie sprze­da­żą w prak­ty­ce” na WSB O/Toruń, gdzie pro­wa­dził zaję­cia i semi­na­rium dyplo­mo­we mar­ke­tin­gu a z F5 Kon­sul­ting Sp. z o.o. pro­jek­to­wał pro­gra­my edu­ka­cyj­ne w ramach „Pha­re 2001r — Pro­mo­cja Zatrud­nie­nia i Roz­wój Zaso­bów Ludz­kich” i kon­ty­nu­acja szko­leń dla kor­po­ra­cji i MŚP (np. BP Nec­ker­mann w Toruniu).

 

2007/2008

- kon­ty­nu­acja współ­pra­cy z F5 Kon­sul­ting Sp. z o.o. i ana­li­za potrzeb szko­le­nio­wych i pro­wa­dze­nie autor­skich szko­leń z obsza­ru sprzedaży,obsługi klien­ta i biz­ne­spla­nu współ­fi­nan­so­wa­nych z UEEFS: “Zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści przed­się­biorstw prze­my­słu drzewnego”.

 

2008–2011

- udział Rafał Komór w pro­jek­cie szko­le­nio­wym w zakre­sie obsłu­gi klien­ta, zaawan­so­wa­nych tech­nik sprze­da­ży i mate­ria­ło­znaw­stwa meblar­skie­go dla kil­ku­set sprze­daw­ców i coachin­gu dla kie­row­nic­twa z fir­my KPM Aga­ta S.A., gdzie współ­two­rzył stan­dar­dy obsłu­gi klienta.

 

2009–2014

- tre­ne­rzy UMRK uczest­ni­czą w pro­jek­cie szko­le­nio­wym DEWIZA fir­my Bru­gamnn S.A. pro­du­cen­ta sys­te­mów pcv do pro­duk­cji okien i drzwi skie­ro­wa­nym do pra­cow­ni­ków fabryk okien i drzwi pcv, np: Fabry­ka Okien Kowal­czyk i Mul­ti­form II Sp. z o. o..


 

2010–2014

- współ­pra­ca tre­ne­rów Rafa­ła Komór i Andrze­ja Bana­szek z gru­pą zaprzy­jaź­nio­nych trenerów/konsultantów — spe­cja­li­stów bran­żo­wych z róż­no­rod­nych dzie­dzin biz­ne­su zor­ga­ni­zo­wa­nych w fir­mie Pro­spe­ro Busi­ness Tra­ining w licz­nych pro­jek­tach komer­cyj­nych skie­ro­wa­nych do biz­ne­su i admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej, ZUS i doto­wa­nych ze środ­ków UE – EFS.

 

2012–2015

- Rafał Komór współ­pra­cu­je ponad­to z orga­ni­za­cja­mi: WSP im. J. Kor­cza­ka w War­sza­wie, ARR Konin S.A., , Cen­trum Usług Spe­cja­li­stycz­nych BC Kom­pleks PGB HR Sp. z o.o. w pro­jek­tach szko­le­nio­wo-dorad­czych współ­fi­nan­so­wa­nych z UE-EFS i komer­cyj­nych z BePro­ac­ti­ve oraz bez­po­śred­nio z klien­ta­mi biz­ne­so­wy­mi z listy.

05.2015-obecnie

- współ­pra­ca z PIGMIUR w ramach pro­jek­tu szko­le­nio­we­go Aka­de­mii Han­dlu i Zarządzania.

07.2015-obecnie

- współ­pra­ca szko­le­nio­wa UMRK z Dobro­plast Fabry­ka Okien Sp. z o.o..