Inspiracje

„Każ­dy, kto prze­sta­je się uczyć jest sta­ry, bez wzglę­du na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kon­ty­nu­uje naukę pozo­sta­je mło­dy” — Hen­ry Ford
in1

 

 

 

 

in2