Jak działamy

Misja

Naszym głów­nym celem jest roz­wój – zaso­bów i stra­te­gii dzia­ła­nia Firm i Orga­ni­za­cji, z któ­ry­mi nawią­zu­je­my współ­pra­cę, od per­so­nal­nych przez finan­so­we (zyski Klien­ta) do rze­czo­wych (pro­duk­cyj­nych) – pro­wa­dzą­cy do zwięk­sze­nia war­to­ści i konkurencyjnoś…

Proces rozwojowy

Do roz­wo­ju firm i ich pra­cow­ni­ków pod­cho­dzi­my zawsze w spo­sób pro­ce­so­wy i kom­plek­so­wy sto­su­jąc swo­isty mix usług dorad­czych i szko­le­nio­wych. Na pew­no zaczy­na­my od iden­ty­fi­ka­cji ocze­ki­wań roz­wo­jo­wych, (ew. pro­ble­mu ist­nie­ją­ce­go w fir­mie) poprzez szere…

Metody szkoleniowe

Zaję­cia mają cha­rak­ter gru­po­we­go warsz­ta­tu . Oko­ło 20–30 % cza­su zaj­mu­ją teo­re­tycz­ne pod­sta­wy pre­zen­to­wa­ne przez tre­ne­ra. Pozo­sta­łe 70–80% cza­su jest prze­zna­czo­ne na ćwi­cze­nie przez uczest­ni­ków umie­jęt­no­ści wyko­rzy­sta­nia tej wie­dzy. Każ­de z omawian…

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniej­sza poli­ty­ka pry­wat­no­ści obo­wią­zu­je od 24.05.2018r. Pod­da­je­my poli­ty­kę cią­głej aktu­ali­za­cji i poin­for­mu­je­my o jakich­kol­wiek zmia­nach poprzez opu­bli­ko­wa­nie zak­tu­ali­zo­wa­nej poli­ty­ki na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. CZYM

Procedura zgłaszania skarg i reklamacji na usługi szkoleniowe

Fir­ma UMRK chcąc zare­ago­wać — tak szyb­ko, jak tyl­ko jest to moż­li­we — na sytu­acje trud­ne i nie prze­wi­dy­wal­ne oraz zastrze­że­nia Klien­tów (tak uczest­ni­ków szko­leń jak i pod­mio­tów zama­wia­ją­cych), infor­mu­je jak zamie­rza postę­po­wać z rekla­ma­cja­mi. Mamy jednocześn…

RODO

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DANE OSOBOWE w UMRKUSE (Your) MIND Rafał Komór 24.05.2018 rok Zgod­nie z art. 13 i 14 ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) UMRK infor­mu­je, iż: …