Metody szkoleniowe

Zaję­cia mają cha­rak­ter gru­po­we­go warsz­ta­tu. Oko­ło 20–30 % cza­su zaj­mu­ją teo­re­tycz­ne pod­sta­wy pre­zen­to­wa­ne przez tre­ne­ra. Pozo­sta­łe 70–80% cza­su jest prze­zna­czo­ne na ćwi­cze­nie przez uczest­ni­ków umie­jęt­no­ści wyko­rzy­sta­nia tej wiedzy. 

Każ­de z oma­wia­nych zagad­nień zwią­za­ne jest z ćwi­cze­nia­mi, pozwalającymi
na
prak­tycz­ne opa­no­wa­nie oma­wia­nych tre­ści. Ćwi­cze­nia naj­czę­ściej poprze­dza­ne pre­zen­ta­cja­mi (chy­ba, że jest to jesz­cze „dia­gno­sty­ka na wej­ściu”), a na koniec oma­wia­ne – tak, by uczest­ni­cy otrzy­my­wa­li istot­ne dla korek­ty swo­ich zacho­wań i postaw infor­ma­cje zwrot­ne.

W cza­sie reali­za­cji zajęć warsz­ta­to­wych wyko­rzy­stu­je­my m. in. nastę­pu­ją­ce meto­dy pracy:

  • Pre­zen­ta­cje, m.in. multimedialne,

  • Ćwi­cze­nia prak­tycz­ne w małych gru­pach lub parach,

  • Inte­rak­tyw­ne gry symu­la­cyj­ne w małych grupach,

  • Ana­li­za kon­kret­nych przypadków,

  • Dys­ku­sja z pod­su­mo­wa­niem trenera,

  • Burze mózgów” – zbie­ra­nie przez tre­ne­ra pomy­słów gene­ro­wa­nych przez grupę, 

  • Testy dia­gno­stycz­ne,

  • Case stu­dy – indy­wi­du­al­nie dopa­so­wa­ne do gru­py uczest­ni­ków, odno­szą­ce się do sytu­acji, z jaki­mi spo­ty­ka­ją się na co dzień pra­cow­ni­cy dane­go sek­to­ra lub Firmy,
  • Pro­jek­cje frag­men­tów fil­mów edukacyjnych, 
  • Symu­la­cja róż­nych zacho­wań – tzw. scen­ki — pra­ca z kame­rą video ze wspól­ną analizą.