Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniej­sza poli­ty­ka pry­wat­no­ści obo­wią­zu­je od 24.05.2018r. Pod­da­je­my poli­ty­kę cią­głej aktu­ali­za­cji i poin­for­mu­je­my o jakich­kol­wiek zmia­nach poprzez opu­bli­ko­wa­nie zak­tu­ali­zo­wa­nej poli­ty­ki na naszej stro­nie internetowej.

 1. CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?
  Niniej­szy doku­ment (poli­ty­ka pry­wat­no­ści) okre­śla zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych wszyst­kich osób odwie­dza­ją­cych i korzy­sta­ją­cych ze stro­ny www.umrk.pl (dalej: „UMRK”) oraz jest odpo­wie­dzią na obo­wią­zek infor­ma­cyj­ny wyni­ka­ją­cy z roz­po­rzą­dze­nia Euro­pej­skie­go i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny danych oso­bo­wych osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem tych danych i w kwe­stii swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej „RODO”).
  Poli­ty­ka pry­wat­no­ści zawie­ra infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia przez UMRK danych oso­bo­wych byłych, obec­nych oraz poten­cjal­nych Klien­tów, osób repre­zen­tu­ją­cych naszych Klien­tów biz­ne­so­wych, wszyst­kich odwie­dza­ją­cych i korzy­sta­ją­cych z usług naszej stro­ny fir­mo­wej. Uszcze­gó­ło­wie­niem niniej­szej poli­ty­ki mogą być infor­ma­cje prze­ka­zy­wa­ne w momen­cie zbie­ra­nia danych oso­bo­wych przy oka­zji poszcze­gól­nych usług, for­mu­la­rzy kon­tak­to­wych (proś­ba o kon­takt, zapy­ta­nie ofer­to­we, zgło­sze­nie uczest­ni­ka szko­le­nia, doradz­twa itp.).
 2. INFORMACJE OGÓLNE.
  Wła­ści­cie­lem stro­ny inter­ne­to­wej: www.umrk.pl jest Rafał Komór, pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą UMRKUSE (YOUR) MIND Rafał Komór, z sie­dzi­bą przy ul. Kozac­kiej 5/16, 87–100 Toruń. Dzia­łal­ność wpi­sa­na jest do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej, NIP: 9561051057, REGON: 871530686. Admi­ni­stra­to­rem Danych Oso­bo­wych (ADO) w myśl roz­po­rzą­dze­nia RODO jest Rafał Komór, e‑mail: umrk@umrk.pl; tel. +48 885363663. Pozy­ska­ne przez Admi­ni­stra­to­ra dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne zgod­nie z tre­ścią udzie­lo­nych zgód i w celach mar­ke­tin­go­wych (pro­mo­cji usług ofe­ro­wa­nych przez UMRK). Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest zgo­da oso­by, któ­rej dane dotyczą.
 3. CZYMDANE OSOBOWE W MYŚL ROZPORZĄDZENIA RODO?
  Dane oso­bo­we – zgod­nie z dys­po­zy­cją RODO ozna­cza­ją infor­ma­cję, któ­re umoż­li­wia­ją ziden­ty­fi­ko­wa­nie oso­by fizycz­nej (któ­rej te dane doty­czą). Może to być imię i nazwi­sko, ema­il, dane geo­lo­ka­li­za­cyj­ne, sta­no­wi­sko i fir­ma, w któ­rej pra­cu­je i inne np. uni­kal­ne iden­ty­fi­ka­to­ry osoby.
 4. JAKIEGO TYPU DANE OSOBOWE PRZETWARZA SERWIS UMRK.PL?
  W ser­wi­sie gro­ma­dzo­ne i prze­twa­rza­ne są nastę­pu­ją­ce dane (w przy­pad­ku ich wypeł­nie­nia przez oso­bę korzy­sta­ją­cą z ser­wi­su): imię i nazwi­sko, adres ema­il, aktu­al­ne sta­no­wi­sko w fir­mie, nr tele­fo­nu, dane fir­my (adres, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej, NIP, KRS) – w przy­pad­ku zapi­su na szko­le­nie poprzez for­mu­larz zapisu.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHUMRK.
  Fir­ma UMRK prze­twa­rza dane oso­bo­we Klien­tów w celu pra­wi­dło­wej reali­za­cji zapy­tań ofer­to­wych i zamó­wień obej­mu­ją­cych: zgło­sze­nia na szko­le­nia zamknię­te, doradz­two, pro­jek­ty rekru­ta­cyj­ne i inne usłu­gi audy­to­we. Dane nie są udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom trze­cim. Fir­ma UMRK wyma­ga tyl­ko tych danych, któ­re są nie­zbęd­ne do popraw­ne­go dzia­ła­nia ser­wi­su i świad­cze­nia usług zgod­nie z (art. 6 ust.l lit. b) czy­li prze­twa­rza­nia nie­zbęd­ne­go do wyko­na­nia umo­wy, wyko­na­nia usłu­gi szko­le­nio­wej lub dorad­czej, lub na pod­sta­wie (art. 6 ust. 1 lit. a), tj. zgo­dy wła­ści­cie­la danych w przy­pad­ku dzia­łań mar­ke­tin­go­wych. Nie­poda­nie wyma­ga­nych danych unie­moż­li­wi wyko­na­nie czyn­no­ści, któ­rej te dane doty­czą. Prze­glą­da­nie zawar­to­ści witry­ny inter­ne­to­wej umrk.pl nie­po­łą­czo­ne z zapy­ta­niem ofer­to­wym i zaku­pem usług lub korzy­sta­niem z wiadomości/formularza kon­tak­to­we­go, nie wyma­ga poda­wa­nia przez Klien­ta danych osobowych.
  Pod­sta­wą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez UMRK jest dobro­wol­na zgo­da Klien­tów, oraz usta­wo­we upo­waż­nie­nie do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w celu m.in. umoż­li­wie­nia Klien­tom korzy­sta­nia z nie­któ­rych funk­cji stro­ny inter­ne­to­wej; reali­za­cji zamó­wień na usłu­gi fir­my UMRK; reali­za­cji zapi­sów do new­slet­te­ra i powia­do­mień; reali­za­cji pro­mo­cji pro­duk­tów i usług fir­my UMRK.
  Poprzez poda­nie swo­ich danych oso­bo­wych przez Klien­ta w wiadomości/formularzu kon­tak­to­wym w celu: prze­sła­nia zapy­ta­nia, zaku­pu usłu­gi fir­my UMRK, Klient doko­nu­je akcep­ta­cji niniej­szej Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści. Tym samym Klient wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie jego danych oso­bo­wych w związ­ku z zawar­ciem i wyko­ny­wa­niem umo­wy przez fir­mę UMRK. Poprzez poda­nie swo­ich danych oso­bo­wych oraz zazna­cze­nie odpo­wied­nie­go pola, Klient dodat­ko­wo wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie jego danych oso­bo­wych w celu pro­mo­cji usług fir­my UMRK, w tym m.in. wysył­ki new­sl­le­te­ra, powia­do­mień i innych form mar­ke­tin­gu. Poda­nie jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych ma cha­rak­ter dobrowolny.
  Poda­nie danych wyma­ga­nych w pro­ce­sie /korzystania z for­mu­la­rza kontaktowego/ ew. sub­skryp­cji newslettera/składania zamó­wie­nia na usługi/jest koniecz­ne do pra­wi­dło­we­go wyko­ny­wa­nia usług przez fir­mę UMRK.

Oso­ba, któ­rej dane doty­czą w każ­dym cza­sie ma prawo:

 1. dostę­pu do tre­ści swo­ich danych (art. 15 RODO – zgod­nie z tym arty­ku­łem roz­po­rzą­dze­nia, w takiej sytu­acji admi­ni­stra­tor UMRK dostar­czy oso­bie, któ­rej dane doty­czą, kopię danych oso­bo­wych pod­le­ga­ją­cych przetwarzaniu).
 2. poprawienia/sprostowania danych (art. 16 RODO).
 3. żąda­nia zaprze­sta­nia prze­twa­rza­nia jego danych oso­bo­wych („pra­wo do bycia zapo­mnia­nym”) (art. 17 RODO), czy­li pra­wo do usu­nię­cia danych.
 4. ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych (art. 18 RODO).
 5. prze­no­sze­nia danych (art. 19 RODO).
 6. sprze­ci­wu prze­twa­rza­nia danych (szcze­gól­nie jeśli dane są prze­twa­rza­ne na potrze­by mar­ke­tin­gu bezpośredniego).
 7. wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, tj. Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych.
 1.  JAK OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ MOŻE REALIZOWAĆ SWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWYRODO?
  Wystar­czy, że oso­ba, któ­rej dane doty­czą wyśle odpo­wied­nią wia­do­mość na adres umrk@umrk.pl (jed­no­cze­śnie jest to reali­za­cja 12 ust. 6 roz­po­rzą­dze­nia RODO) lub prze­śle wia­do­mość dro­gą listow­ną na adres UMRKUSE (YOUR) MIND Rafał Komór, z sie­dzi­bą przy ul. Kozac­kiej 5/16, 87–100 Toruń.. Zgod­nie z prze­pi­sa­mi RODO, admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych, udzie­li odpo­wie­dzi w cią­gu 30 dni.
 2. KTO W UMRK MA DOSTĘP DO GROMADZONYCH I ZBIERANYCH DANYCH?
  Zgod­nie z art. 29 RODO, dostęp do danych mają upo­waż­nie­ni do tego pra­cow­ni­cy lub współ­pra­cow­ni­cy zaj­mu­ją­cy się obsłu­gą ser­wi­su umrk.pl, któ­rym zosta­ły udzie­lo­ne sto­so­wa­ne pełnomocnictwa.
 3. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, KTÓREPRZETWARZANEUMRK.
  Ser­wis reali­zu­je funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niu w nastę­pu­ją­cy sposób:
 4. Poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dzo­ne przez użyt­kow­ni­ka infor­ma­cje w formularzach.
 5. Poprzez zapi­sy­wa­nie w urzą­dze­niach końcowych.