Procedura zgłaszania skarg i reklamacji na usługi szkoleniowe

Fir­ma UMRK chcąc zare­ago­wać — tak szyb­ko, jak tyl­ko jest to moż­li­we — na sytu­acje trud­ne i nie prze­wi­dy­wal­ne oraz zastrze­że­nia Klien­tów (tak uczest­ni­ków szko­leń jak i pod­mio­tów zama­wia­ją­cych), infor­mu­je jak zamie­rza postę­po­wać z reklamacjami.

Mamy jed­no­cze­śnie świa­do­mość, że każ­da rekla­ma­cja (zasad­na lub nie) jest dla nas pre­zen­tem, infor­ma­cją o naszych dzia­ła­niach któ­re mogą wyma­gać popra­wy, któ­rą uzy­sku­jąc może­my się roz­wi­jać! Tyl­ko dba­jąc o jakość naszych usług szko­le­nio­wo — dorad­czych i obsłu­gi Klien­ta, dzia­ła­jąc pro­ce­so­wo i zgod­nie z usta­lo­ny­mi cela­mi z Klien­tem, może­my liczyć na Jego zaufa­nie, kolej­ne zaku­py i pole­ce­nia i że nie odej­dzie do kon­ku­ren­cji, a my nawet nie będzie­my wie­dzie­li dla­cze­go tak się stało!

 1. Każ­dy uczest­nik (lub pod­miot zama­wia­ją­cy) ma pra­wo do skła­da­nia rekla­ma­cji doty­czą­cych usług szko­le­nio­wych w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych od daty zakoń­cze­nia szkolenia.
 2. Rekla­ma­cje usług szko­le­nio­wych moż­na zgła­szać w for­mie pisem­nej listem pole­co­nym lub mailem, na tra­dy­cyj­ny lub elek­tro­nicz­ny adres fir­my UMRK.
 3. Pismo zawie­ra­ją­ce rekla­ma­cję powin­no zawierać:
 1. dane kon­tak­to­we do uczestnika/ pod­mio­tu, zgła­sza­ją­ce­go rekla­ma­cję, tj. mini­mum imię i nazwi­sko lub nazwę fir­my, adres, tele­fon, e‑mail,
 2. nazwę i datę usłu­gi (imię i nazwi­sko tre­ne­ra) wobec któ­rej zgła­sza się zastrzeżenie,
 3. przed­miot rekla­ma­cji – opis zgło­szo­ne­go problemu,
 4. uza­sad­nie­nie reklamacji,
 5. pro­po­no­wa­ny spo­sób roz­wią­za­nia spra­wy — ocze­ki­wa­nia wobec fir­my UMRK, m.in:
 • bez­płat­ne dodat­ko­we mate­ria­ły dydak­tycz­ne, w wyni­ku nie­za­do­wo­le­nia uczest­ni­ków szko­le­nia oraz osób repre­zen­tu­ją­cych Klien­ta, bez­płat­ne powtó­rze­nie szko­le­nia z innym tre­ne­rem, z zastrze­że­niem, że śred­nia (wszyst­kich uczest­ni­ków szko­le­nia) ocen z danej usłu­gi szko­le­nio­wej jest niż­sza niż 3.0 w ska­li od 1 do 6 punk­tów uzy­ska­nej z poszko­le­nio­wej ankie­ty ewa­lu­acyj­nej, co pozwa­la unik­nąć subiek­ty­wi­za­cji ocen poszcze­gól­nych uczest­ni­ków szkoleń.
 • zwrot kosz­tów usłu­gi wyłącz­nie w przy­pad­ku nie­sta­wie­nia się tre­ne­ra w dniu reali­za­cji usłu­gi bez wcze­śniej­sze­go powia­do­mie­niu uczest­ni­ka o zmia­nie terminu/ odwo­ła­niu usłu­gi dro­gą mailo­wą lub telefoniczną.
 1. Zgło­szo­ne rekla­ma­cje zosta­ną roz­pa­trzo­ne nie póź­niej niż w cią­gu 14 dni kalen­da­rzo­wych liczo­nych od momen­tu otrzy­ma­nia przez fir­mę UMRK infor­ma­cji o powsta­łej nie­pra­wi­dło­wo­ści, a w przy­pad­kach szcze­gól­nie skom­pli­ko­wa­nych, czas roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji może ulec wydłu­że­niu. Decy­zja doty­czą­ca rekla­ma­cji z ewen­tu­al­ną pro­po­zy­cją rekom­pen­sa­ty w przy­pad­ku, gdy rekla­ma­cja jest zasad­na, zosta­nie prze­sła­na skła­da­ją­ce­mu rekla­ma­cję pocz­tą elek­tro­nicz­ną lub pocz­tą tradycyjną.
 1. Fir­ma UMRK zastrze­ga sobie pra­wo do pozo­sta­wie­nia rekla­ma­cji bez roz­pa­trze­nia, jeże­li rekla­ma­cja będzie wyni­kać z nie­zna­jo­mo­ści powyż­szych zasad.
 1. Pozo­sta­łe kwe­stie zwią­za­ne z rekla­ma­cją nor­mo­wa­ne są przez Kodeks Cywilny.