RODO

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

DANE OSOBOWE w UMRKUSE (Your) MIND Rafał Komór 24.05.2018 rok
Zgod­nie z art. 13 i 14 ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) UMRK infor­mu­je, iż:

  1. Admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych jest UMRKUSE (Your) MIND Rafał Komór z sie­dzi­bą przy ul. Kozac­kiej 5/16, 87–100 Toruń, e‑mail: umrk@umrk.pl .
  2. Obo­wiąz­ki Admi­ni­stra­to­ra Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji UMRK peł­ni obec­nie Admi­ni­stra­tor danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą w celu reali­za­cji celów infor­ma­cyj­nych, edu­ka­cyj­nych i mar­ke­tin­go­wych (zgod­nie z wyra­żo­ną zgo­dą) pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej — na pod­sta­wie Art. 6 ust. 1 lit. b ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą w ramach pro­wa­dzo­nej przez UMRK działalności.
  5. Odbior­ca­mi Pani/Pana danych oso­bo­wych będą pod­mio­ty uczest­ni­czą­ce w reali­za­cji dzia­łal­no­ści UMRK.
  6. Pani/Pana dane oso­bo­we prze­cho­wy­wa­ne będą przez okres okre­ślo­ny szcze­gó­ło­wy­mi prze­pi­sa­mi prawa.
  7. Posia­da Pani/Pan pra­wo do żąda­nia od admi­ni­stra­to­ra dostę­pu do danych oso­bo­wych, pra­wo do ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia oraz pra­wo do prze­no­sze­nia danych.
  8. Ma Pani/Pan pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go — Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych.