Klienci

Lista klien­tów, któ­rzy nam zaufali:

A

 • Abler Sp. z o. o. — Toruń
 • ABAKUS Okna S.A. — Cho­roszcz k/Białegostoku
 • Aba­tex Fabry­ka Okien — Łódź
 • Agen­cja — Cen­trum Kształ­ce­nia i Dosko­na­le­nia Kujaw­scy Sp. z o. o. — Warszawa
 • Agen­cja Ubez­pie­cze­nio­wa Ilo­ny Skwar­ki – Łódź
 • Agro — Sieć Maszy­ny Sp. z o.o. – CHEŁMNO
 • Agro Cen­trum S.J – SULECHÓW
 • Agro­cen­trum Bar­ba­ra Buch­ta – Olesno
 • Agro­com­plex Wie­sław Przy­by­łow­ski — Bło­nie k/Warszawy
 • AGROMARKET Ewa Skrzyp­czak i Jan Skrzyp­czak S.J. – Jaryszki
 • Agro­ma Olsz­tyn Gru­pa Sznaj­der Sp. z o. o. (w ramach współ­pra­cy z Pro­spe­ro Busi­ness Training) 
 • Agro­ser­wis Sp. z o.o. – Pasłęk
 • Akryl­Plast Okna i drzwi Sp.j. — Mikołów
 • AMATECH Jaro­sław Poznań­ski – Czarlin
 • Anpol Pro­du­cent Sto­lar­ki PCV Sp. z o. o. — Staszów
 • AP Żory Sp. z o. o.
 • Arco­ba­le­no-Inblu Pol­ska Sp. z o. o. — Czer­wieńsk Odrzański
 • Agen­cja Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go (ARR) S.A. — Konin
 • AVANTEC OKNA I DRZWI GRZEGORZ WYCZECHOWSKI

B

 • Baxpol H. Bar­to­sze­wicz — Cier­pi­ce k/Torunia
 • Biu­ro — styl Sp. z o. o.
 • Brod­plast St. Czu­pryń­ski — Brodnica
 • Brug­mann Pol­ska Sp. z o. o. — Włocławek
 • Budlex Sp. z o. o. — Toruń
 • BURY Maszy­ny Rol­ni­cze Woj­ciech Bury — Kutno

C

 • CLAAS POLSKA Sp. z o.o. — Niepruszewo
 • Colo-Rolo Sp. z o. o. — Łódź
 • Cen­trum Usług Spe­cja­li­stycz­nych BC Kom­pleks — Lublin

D

 • Dan­stal S.A. — Toruń
 • Daro Dariusz Nowak — Lublin
 • DEIMIC Sp. z o.o. (były Home IQ Sp. z o.o. ) – Pig­ża k/Torunia
 • Devi­ce Pol­ska S.A. — Bydgoszcz
 • Dobro­plast Fabry­ka Okien Sp. z o. – Zambrów
 • Domo­fa­ber Sp. z o. o. — Chełmno
 • Drew­trans Sp. z o. o. — Chojnice
 • Duda Okna i drzwi Sp. j. — Gaszowice
 • Dro­bex Agro Sp. z o.o. – Solec Kujawski

E

 • EGB Inve­st­ments S.A.

F

 • Fabry­ka Okien KONAL S.A. — Lidz­bark Welski
 • Fabry­ka Mebli Bocian – Motycz k/Lublina
 • Fen­ster As Fabry­ka Okien i drzwi – Działdowo
 • Fir­ma AdamS H. Pędzich Okna — Mrągowo
 • F.H. Agro Jurek s.c. Krzysz­tof i Ane­ta Jurek – Kraków
 • Fir­ma Mało­lep­szy Sła­wo­mir Mało­lep­szy – Radomsko
 • Fric­ke Maszy­ny Rol­ni­cze Sp. z o.o. – MRĄGOWO
 • FS Favo­rit Fur­ni­tu­re Szczyt­no Sp. z o. o.
 • F5 Kon­sul­ting Sp. z o. o.

G

 • Gastro­bud — Włocławek
 • Geo­fi­zy­ka Toruń Sp. z o. o.
 • Graf­fi­co Jaro­sław Wło­dar­czyk — Toruń

I

 • Inter­bro­ker Sp. z o.o. – Toruń
 • Inter­han­dler Sp. z o. o. — Toruń
 • Inter­masz Maszy­ny Do Obrób­ki Drew­na — Toruń
 • Inve­strol Sp. z o.o. – Czarnocin

J

 • John Deere Pol­ska Sp. z o.o. — Tar­no­wo Podgórne
 • Jor­ge Sp. z o. o.

K

 • Kato­wic­kie Przed­się­bior­stwo Meblo­we Aga­ta S.A.
 • Kazmir Kazi­mierz Kacz­mar — Bartoszyce
 • Kobi Sp. j. — Przed­mie­ście Dubienieckie
 • Kobi­plast SC — Krosno
 • Kol­bud Sp. z o. o. — Bydgoszcz
 • Koman­dor Byd­goszcz S.A.
 • Koman­dor Wiel­ko­pol­ska S.A.
 • Koman­dor Śląsk S.A.
 • Kom­net Piotr Kra­jew­ski (Meble Kra­jew­ski) — Brodnica
 • Koman­dor Łodź S.A
 • Kor­nix Sp. z o. o. — Wejherowo
 • Kowal­czyk Fabry­ka Okien Sp. j. — Przy­tyk k/Radomia
 • KRZYSZTOF TKACZ (salon fir­mo­wy Mul­ti­form) – Czechowice-Dziedzice
 • Kver­ne­land Gro­up Pol­ska Sp. z o.o. — Toruń
 • Kujaw­ska Fabry­ka Maszyn Rol­ni­czych Sp. z o.o. (Kru­ko­wiak) – Brześć Kujawski

L

 • Lasy Pań­stwo­we — Region Toruń­ski (Zakła­dy Usług Leśnych)

M

 • MAKARSKI OKNA I DRZWI SP.J. — ŁÓDŹ
 • Mar­ket BHP Sp. z o.o. – Ino­wro­cław (w ramach współ­pra­cy z Pro­spe­ro Busi­ness Training)
 • Mar­ki­za Sp.j. — Włocławek
 • MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o. — Toruń
 • Meko­na Sp. z o. o. — Bytom
 • Mepro­zet Kościan S.A. – Kościan
 • Metal-Plast Kalisz Sp. z o.o.
 • MK Okno Sp. Z o.o. — Pleśna
 • MM DRUK SERWIS SP. Z O.O. – SKAWINA
 • MM Mor­waw­ski Meble — Gizycko
 • Mul­ti­me­dia Sie­ci Sp. z o. o. — Kalisz
 • Mul­ti­form Sp. z o. o. — Tychy

N

 • Nad­wi­ślan­ka S.A.
 • NECKERMAN Pol­ska Biu­ro Podró­ży Sp. z p. o. — Oddział Toruń
 • NOWMAR Mało­pol­ska Fabry­ka Okien Sp. z o. o.

O

 • Okno­dom Lublin Sp. j.
 • Okno­plus Sp. z o. o. — Kraków
 • Okno­tar Sp. z o. o. — Tarnów
 • Oktim Sp.j. — Krzepice

P

 • PAGEN Okna Sp. z o. o. — Gnojnik
 • Pfle­ide­rer S.A.
 • PGB Human Reso­ur­ces Sp. z o.o. – Poznań
 • P.H.Z. Kal­chem Sp. z o.o. – Głę­bo­czek Wielki
 • PICHON POLSKA Sp. z o.o.  — Woł­czyn  k/ Kluczborka
 • PUH Che­mi­rol S. z o.o. — Mogilno
 • Pla­net Cine­ma Sp. z o.o
 • Polbo­to-Agri Sp. z o. o. – Udanin
 • Poltech Grze­gorz Ryziń­ski Babo­sze­wo k/Sierpca
 • Pol-Straut­mann Sp. z o.o. — Lwówek
 • Pre­sti­ge Okna PCV — Łódź
 • PROTYL-SERWIS 44 Sp. z o.o. – Kluczbork
 • P.W. AUTOS Sp. z o. o. (w ramach współ­pra­cy z Pro­spe­ro Busi­ness Training) 
 • PZU Życie S.A. (Oddział Wielkopolski)

R

 • Raif­fe­isen Agro — Tech­ni­ka Sp. z o.o. — Brzo­za k. Bydgoszczy
 • RIELA POLSKA Sp. z o.o. — Kartoszyno
 • Rol­trans Sp. z o. o.
 • Rol­bud Sp. j. — Cie­cha­nówS

S

 • Samasz Sp. z o.o. ‑Bia­ły­stok
 • Sana­to­rium pod Tęż­nia­mi — Spół­dziel­nia Usług Medycz­nych — Ciechocinek
 • Scor­prest Nor­bert Kosow­ski — Lubin
 • Schu­ma­cher Pac­ka­ging Zakład Byd­goszcz Sp. z o.o. (w ramach współ­pra­cy z Pro­spe­ro Busi­ness Training)
 • Sona­rol Sp. j. — Jedwabne
 • STAN-MAL PPHU Sta­ni­sław Malic­ki — Alek­san­drów Łódzki
 • STOLBUD Włosz­czo­wa S.A.
 • Suder & Suder Sp. z o.o. — Kraków
 • Swi­mer Łukasz Otrem­ba — Toruń
 • Synak Meble Sp. z o. o. — Świecie
 • Szy­na­ka Meble Sp. z o. o. — Lubawa
 • Świ­stow­ski S.A. — Toruń

T

 • Tamar Sp. z o. o. — Września
 • TECH-KOM Prze­my­sław Laskow­ski — Żabi­ko­wo k/Środy Wielkopolskiej

U

 • Urząd Mar­szał­kow­ski w Toru­niu (w ramach współ­pra­cy z Pro­spe­ro Busi­ness Training)
 • Uni­box IT Sp. z o.o — Toruń

V

 • Vader­stad Sp. z o.o. – Pniewy
 • Viso­tec Socha S.A. — Brod­ni­ca (w ramach współ­pra­cy z Pro­spe­ro Busi­ness Training)

W

 • Wave Pla­ne Inter­na­to­na­le — Kopenhaga
 • Witeks Adam Witek — Kraków
 • Wiór Sp. j. — Białystok
 • WIP — Rzeszów
 • Wyż­sza Szko­ła Ban­ko­wa w Toruniu
 • Wyż­sza Szko­ła Peda­go­gicz­na TWP w Warszawie
 • Wyż­sza Szko­ła Peda­go­gicz­na im. J. Kor­cza­ka – Warszawa

Z

 • Zakład Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych — O/Bydgoszcz, Radom, Kosza­lin, Zie­lo­na Góra
 • Zakład Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych — O/Poznań, Toruń, Lesz­no, Piła, (w ramach współ­pra­cy z Pro­spe­ro Busi­ness Training),
 • Zakład Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych — O/Warszawa, Gdańsk (w ramach współ­pra­cy z Beproactive)
 • PHU ZORZA WOJCIECH JASTRZĘBSKI – ZAMBRÓW