Materiały o nas

W czerw­co­wym Infor­ma­to­rze PIGMIUR‑u znaj­du­je się arty­kuł o naszej dzia­łal­no­ści. Zapra­sza­my do lek­tu­ry oraz odwie­dze­nia stro­ny PIGMIUR‑u doty­czą­cej edu­ka­cji i pod­no­sze­nia kwalifikacji.

Szko­le­nia dla Aka­de­mi Han­dlu i Zarzą­dza­nia PIGMIUR – szko­le­nie w Claas.


Szko­le­nia pro­duk­to­wo-sprze­da­żo­we w Dobro­plast Fabry­ka Okien Sp. z o.o.: 08–09.2015