Po godzinach

Tre­ne­rzy UMRK pro­mu­ją aktyw­ny spo­sób spę­dza­nia wol­ne­go cza­su cały­mi rodzinami.

Mot­to na dziś

Ponad­to zachę­ca­my do obej­rze­nia fil­mu z udzia­łem zna­ne­go akto­ra Bart­ka Topy, moty­wu­ją­cy do dzia­ła­nia w życiu i w pra­cy — Siła odru­chu — Bar­tek Topa zapra­sza — YouTube:

A może żeby być sil­niej­szym sko­rzy­staj z bez­płat­ne­go intra nur­ko­we­go w klu­bie Akwa­nau­ta – Toruń wię­cej na http://www.akwanauta.pl/!


Ist­nie­je też moż­li­wość wspar­cia innych – gł. dzie­ci, ale i senio­rów, któ­rzy nie mogą być aktyw­ni ( są cho­rzy)- przez prze­ka­za­nie należ­ne­go 1% podat­ku docho­do­we­go dla Fun­da­cji Dr Clow­na sto­su­ją­ce­go tera­pię śmie­chem;-), numer KRS 0000024181, wię­cej na: http://www.drclown.pl/ .