Podmioty Administracji Publicznej

ZUS O/Bydgoszcz

ZUS O/Bydgoszcz

Listy refe­ren­cyj­ne byd­go­skie­go oddzia­łu Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych dla umRK za cykl szko­leń z zakre­su umie­jęt­no­ści menedżerskich. 
ZUS O/Koszalin

ZUS O/Koszalin

List refe­ren­cyj­ny kosza­liń­skie­go oddzia­łu Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych dla umRK za cykl szko­leń z zakre­su budo­wy zaan­ga­żo­wa­nia i odpo­wie­dzial­no­ści pra­cow­ni­ków oraz szko­leń z zakre­su budo­wy pozy­tyw­nych rela­cji w zespole.. 
ZUS O/Radom

ZUS O/Radom

Listy refe­ren­cyj­ne radom­skie­go oddzia­łu Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych dla umRK za prze­pro­wa­dze­nie szko­leń pracowników.
ZUS O/Warszawa

ZUS O/Warszawa

Listy refe­ren­cyj­ne war­szaw­skie­go oddzia­łu Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych dla umRK za cykl szko­leń z zakre­su umie­jęt­no­ści menedżerskich. 
ZUS O/Zielona Góra

ZUS O/Zielona Góra

Refe­ren­cje udzie­lo­ne przez naczel­ni­ka wydzia­łu pra­cow­ni­cze­go zie­lo­no­gór­skie­go oddzia­łu Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych za prze­pro­wa­dze­nie cyklu 7 szko­leń pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje pracowników. 
ZUS O/ZIELONA GÓRA 04-05.2018

ZUS O/ZIELONA GÓRA 04–05.2018

Refe­ren­cje udzie­lo­ne przez naczel­ni­ka wydzia­łu kadro­wo-pła­co­we­go zie­lo­no­gór­skie­go oddzia­łu Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych za prze­pro­wa­dze­nie cyklu 5 szko­leń pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje pracowników. 
ZUS O/ZIELONA GÓRA 09.2018

ZUS O/ZIELONA GÓRA 09.2018

Refe­ren­cje udzie­lo­ne przez naczel­ni­ka wydzia­łu kadro­wo-pła­co­we­go zie­lo­no­gór­skie­go oddzia­łu Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych za prze­pro­wa­dze­nie szko­leń: “Mana­ger w obli­czu kon­flik­tów i trud­nych sytu­acji” pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje pracowników. …
ZUS O/ZIELONA GÓRA 10.2018

ZUS O/ZIELONA GÓRA 10.2018

Refe­ren­cje udzie­lo­ne przez naczel­ni­ka wydzia­łu kadro­wo-pła­co­we­go zie­lo­no­gór­skie­go oddzia­łu Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych za prze­pro­wa­dze­nie szko­le­nia “Pod­sta­wy wie­dzy psy­cho­lo­gicz­nej w zakre­sie przy­dat­nym w reali­za­cji kontrolnych”. …