ZUS O/Bydgoszcz

Listy refe­ren­cyj­ne byd­go­skie­go oddzia­łu Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych dla umRK za cykl szko­leń z zakre­su umie­jęt­no­ści menedżerskich.