ZUS O/Koszalin

List refe­ren­cyj­ny kosza­liń­skie­go oddzia­łu Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych dla umRK za cykl szko­leń z zakre­su budo­wy zaan­ga­żo­wa­nia i odpo­wie­dzial­no­ści pra­cow­ni­ków oraz szko­leń z zakre­su budo­wy pozy­tyw­nych rela­cji w zespo­le..

Referencje_ZUS Kosza­linreferencje_zus-koszalin_2_kierownicy_2015