ZUS O/Warszawa

Listy refe­ren­cyj­ne war­szaw­skie­go oddzia­łu Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych dla umRK za cykl szko­leń z zakre­su umie­jęt­no­ści menedżerskich.

referencje-umrk_zus_w-wa