ZUS O/Zielona Góra

Refe­ren­cje udzie­lo­ne przez naczel­ni­ka wydzia­łu pra­cow­ni­cze­go zie­lo­no­gór­skie­go oddzia­łu Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych za prze­pro­wa­dze­nie cyklu 7 szko­leń pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje pracowników.