Biznes

Agata Meble

Agata Meble

Refe­ren­cje udzie­lo­ne przez Kato­wic­kie Przed­się­bior­stwo Meblo­we Aga­ta S.A. naszej firmie. 
Agencja Rozwoju Regionalnego (ARR) S.A. - Konin

Agencja Rozwoju Regionalnego (ARR) S.A. — Konin

Poni­żej znaj­dzie­cie Pań­stwo refe­ren­cje otrzy­ma­ne przez naszą fir­mę udzie­lo­ne przez Agen­cja Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go S.A. w Koninie. 
BC Kompleks

BC Kompleks

Referencje_BC Kom­pleks
Brugmann S.A.

Brugmann S.A.

Refe­ren­cje od fir­my Brug­mann za cykl szko­leń z zakre­su szko­le­nia tech­nik sprze­da­ży, obsłu­gi klien­ta i nego­cja­cji , w ramach pro­jek­tu Brüg­mann /// Sala­man­der DEWIZA
Chimimeca

Chimimeca

Refe­ren­cje udzie­lo­ne przez CHIMIMECA POLSKA Sp. z o.o.
DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o.

DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o.

Refe­ren­cje udzie­lo­ne przez fir­mę Dobro­plast Fabry­ka Okien Sp. z o.o.
F5 Konsulting

F5 Konsulting

F5 Kon­sul­ting –„ Zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści przed­się­biorstw prze­my­słu drzew­ne­go” – pro­jekt EFS
Inter Broker

Inter Broker

Refe­ren­cje udzie­lo­ne przez fir­mę Inter Bro­ker naszej firmie. 
Multi-Form II Sp. z  o.o.

Multi-Form II Sp. z o.o.

Refe­ren­cje fir­my Mul­ti-Form II Sp. z o.o. za cykl szkoleń.
Multimedia Polska S.A.

Multimedia Polska S.A.

Mul­ti­me­dia Pol­ska S.A.
PGB Human Resources Sp. z o.o. – Poznań

PGB Human Resources Sp. z o.o. – Poznań

PGB Sp. z o.o. – „Hero­si Orga­ni­za­cji” – Pro­jekt EFS
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Refe­ren­cje wysta­wio­ne przez Pol­ską Izbę Gospo­dar­czą Maszyn i Urzą­dzeń Rolniczych. 
Prospero Business Training s.c., Ewa Polańska Prospero Business Training Sp. z o.o

Prospero Business Training s.c., Ewa Polańska Prospero Business Training Sp. z o.o

Pro­spe­ro Busi­ness Tra­ining s.c., Ewa Polań­ska Pro­spe­ro Busi­ness Tra­ining Sp. z o.o
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka – W-wa

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka – W‑wa

Wyż­sza Szko­ła Peda­go­gicz­na i. Janu­sza Kor­cza­ka w War­sza­wie:   Peł­no­spraw­ni w pra­cy – pro­jekt EFS Wie­li­szew­ska Aka­de­mia Nauczy­cie­la – pro­jekt EFS Kre­atyw­ny Huma­ni­sta — pro­jekt EFS 
Zorza

Zorza

Refe­ren­cje udzie­lo­ne przez P.H.U. Zorza z Zambro­wa naszej firmie.