arr-koninPoni­żej znaj­dzie­cie Pań­stwo refe­ren­cje otrzy­ma­ne przez naszą fir­mę udzie­lo­ne przez Agen­cja Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go S.A. w Koninie.

 

  • Pra­cow­nik Admi­ni­stra­cyj­no – Biu­ro­wy: pro­jekt EFS — edy­cja 1
  • Pra­cow­nik Admi­ni­stra­cyj­no – Biu­ro­wy: pro­jekt EFS — edy­cja 2
  • Sku­tecz­ny Sprze­daw­ca: pro­jekt EFS – edy­cja 1
  • Sku­tecz­ny Sprze­daw­ca: pro­jekt EFS – edy­cja 2