Brugmann S.A.

Brugamnn

Refe­ren­cje od fir­my Brug­mann za cykl szko­leń z zakre­su szko­le­nia tech­nik sprze­da­ży, obsłu­gi klien­ta i nego­cja­cji, w ramach pro­jek­tu Brüg­mann /// Sala­man­der DEWIZA.