Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka – W‑wa

korczaka

Wyż­sza Szko­ła Peda­go­gicz­na i. Janu­sza Kor­cza­ka w Warszawie:

 

  • Peł­no­spraw­ni w pra­cy – pro­jekt EFS
  • Wie­li­szew­ska Aka­de­mia Nauczy­cie­la – pro­jekt EFS
  • Kre­atyw­ny Huma­ni­sta — pro­jekt EFS