Szkolenia

Szkolenia EFS

Szkolenia EFS

Tre­ne­rzy i kon­sul­tan­ci UMRK bra­li udział w pro­jek­tach UE (przed­ak­ce­syj­nych — Pha­re i poak­ce­syj­nych – EFS)        “Pha­re 2001r — Pro­mo­cja Zatrud­nie­nia i Roz­wój Zaso­bów Ludz­kich” w woje­wódz­twie kujaw­sko-pomor­skim “Zw…
Szkolenia menedżerskie

Szkolenia menedżerskie

           
SZKOLENIA OUTDOOROWE

SZKOLENIA OUTDOOROWE

Cele: Popra­wa komu­ni­ka­cji w zespo­łach zada­nio­wych (w tym dele­go­wa­nia zadań), Zin­te­gro­wa­nie i wzmoc­nie­nie wię­zi pomię­dzy uczest­ni­ka­mi, Pomoc w roz­wią­zy­wa­niu kon­flik­tów w rze­czy­wi­sto­ści poza fir­mo­wą, Akty­wi­za­cja gru­py pra­cow­ni­czej do dzia…
Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne

           
Szkolenia sprzedażowe

Szkolenia sprzedażowe