Szkolenia EFS

Trenerzy i konsultanci UMRK brali udział w projektach UE (przedakcesyjnych — Phare i poakcesyjnych – EFS)

 

 

 

 1.  “Pha­re 2001r — Pro­mo­cja Zatrud­nie­nia i Roz­wój Zaso­bów Ludz­kich” w woje­wódz­twie kujawsko-pomorskim
 2. Zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści przed­się­biorstw prze­my­słu drzewnego”
 3. Era zarzą­dza­nia”
 4. Klu­czo­we kom­pe­ten­cje kadr deter­mi­nan­tem kon­ku­ren­cyj­no­ści przed­się­biorstw Łódź”
 5. Kre­atyw­ny Humanista”
 6. Pro­fe­sjo­nal­ne kadry Gwa­ran­tem Kon­ku­ren­cyj­no­ści Agromy”
 7. Pod­nie­sie­nie kom­pe­ten­cji klu­czo­wych kadr gwa­ran­tem wzro­stu kon­ku­ren­cyj­no­ści śred­nich firm w kujawsko-pomorskim”
 8. Uwierz w swój sukces”
 9. Ona aktyw­na”
 10. Peł­no­spraw­ni w pra­cy! Pro­gram kom­plek­so­wej rein­te­gra­cji spo­łecz­no-zawo­do­wej osób nie­peł­no­spraw­nych powia­tu piaseczyńskiego”
 11. Wie­li­szew­ska Aka­de­mia Nauczyciela”
 12. AKADEMIA PROFESJONALNEJ KADRY. Pro­gram szko­le­nio­wo-dorad­czy dla roz­wo­ju firm J‑R-B”
 13. Pod­nie­sie­nie kom­pe­ten­cji kadr zarzą­dza­ją­cych gwa­ran­tem wzro­stu efek­tyw­no­ści sie­ci sprzedaży”

Zapraszamy zainteresowane Firmy (gł. decydentów), do wspólnej analizy potrzeb szkoleniowych w ramach ich strategii personalnych, które prowadziłyby  do stworzenia projektów szkoleniowo – doradczych  — np. Akademii Rozwoju Umiejętności Sprzedaży i Zarządzania — „uszytych na miarę”, finansowanych ze środków UE – Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Nasze doświadczenie w projektach EFS daje NAM większą szanse powodzenia! 

Firma Szkoleniowa UMRK posiada Certyfikat SUS 2.0. i jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych PARPhttps://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/  , co oznacza, że realizowane przez nas szkolenia mogą być dofinansowane ze środków unijnych. Wystarczy zidentyfikować UMRK, jako organizatora w w/w BUR i zapisać się na nasze szkolenie oraz nawiązać kontakt z Państwa regionalnym Operatorem PARP.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, wtedy zrobimy to wspólnie „krok po kroku”, tak aby zaoszczędzić Państwa czas!