SZKOLENIA OUTDOOROWE

Cele:

  • Popra­wa komu­ni­ka­cji w zespo­łach zada­nio­wych (w tym dele­go­wa­nia zadań),
  • Zin­te­gro­wa­nie i wzmoc­nie­nie wię­zi pomię­dzy uczestnikami,
  • Pomoc w roz­wią­zy­wa­niu kon­flik­tów w rze­czy­wi­sto­ści poza firmową,
  • Akty­wi­za­cja gru­py pra­cow­ni­czej do dzia­ła­nia i współ­pra­cy i zdro­wej rywalizacji

Programy:

Mając na uwa­dze pozy­tyw­ne doświad­cze­nia, wyni­ka­ją­ce z wyko­rzy­sta­nia aktyw­nych modu­łów rekre­acyj­nych w ramach pro­wa­dzo­nych szko­leń, tre­ne­rzy UMRK sto­su­ją tak­że (jeśli jest taka potrze­ba) częśc „acti­ve team buil­ding”, pro­wa­dząc lub orga­ni­zu­jąc we współpracy:

Gry rekreacyjne paintball

Opie­ra­jąc się na ana­li­zie efek­tyw­no­ści szko­leń i audy­tów per­so­nal­nych z całym prze­ko­na­niem stwier­dzić może­my, że jed­nym z klu­czo­wych ele­men­tów, mają­cych wpływ na sku­tecz­ność zarzą­dza­nia i szko­le­nia jest czy­sta i sprzy­ja­ją­ca atmos­fe­ra w zespo­le pra­cow­ni­czym oraz wśród klien­tów. Poziom inte­gra­cji i efek­tyw­no­ści szko­le­nia zespo­łu jest wprost pro­por­cjo­nal­ny do atrak­cyj­no­ści zajęć rekre­acyj­nych orga­ni­zo­wa­nych dla gru­py z dodat­ko­wą uwa­gą, że liczy się też efekt nie­stan­dar­do­wych wspól­nych prze­żyć, co rzu­tu­je na dal­szą jakość i współ­pra­cę ludzi pra­cu­ją­cych i bawią­cych się wspólnie.
Roz­wią­za­niem ide­al­nym i prak­tycz­nie dla każ­dej gru­py wie­ko­wej jest paint­ball, dają­cy gra­czom nie­stan­dar­do­wą roz­ryw­kę w połą­cze­niu ze spo­rą daw­ką adre­na­li­ny i wyma­ga­ją­cy peł­nej współ­pra­cy gru­py na każ­dym eta­pie zaba­wy. Budu­jąc zespo­ło­wość, zapew­nia jed­no­cze­śnie tre­ne­rom i sze­fom dosko­na­łą bazę obser­wa­cyj­ną do dal­szych decy­zji personalnych.

Marsz na azymut

Marsz na azy­mut jest kla­sycz­nym przy­kła­dem wyko­rzy­sta­nia buso­li lub kom­pa­su pod­czas poru­sza­nia się w tere­nie nie­zna­nym, po bez­dro­żach, w lesie, w nocy, pod­czas mgły i zimą przy zawia­nych dro­gach, gdy nie widać przed­mio­tów orien­ta­cyj­nych. Isto­ta mar­szu spro­wa­dza sie do wyko­na­nia prze­miesz­cze­nia w zada­nym kie­run­ku, poprzez poda­nie azy­mu­tu magne­tycz­ne­go i odle­gło­ści. Uczest­ni­cy bio­rą­cy udział w tej for­mie zajęć dosta­ją róż­no­rod­ne zada­nia na swo­jej tra­sie do przej­ścia, rywa­li­zu­jąc jed­no­cze­śnie mię­dzy sobą w swo­ich zespołach.

Spływy kajakowe, rejsy żeglarskie i inne wyprawy firmowe

Spły­wy kaja­ko­we, rej­sy żeglar­skie i inne wypra­wy fir­mo­we są jed­ny­mi z bar­dziej atrak­cyj­nych wyjaz­dów moty­wa­cyj­nych dla pra­cow­ni­ków firm, a ich popu­lar­ność rośnie nie­zmien­nie od kil­ku lat. Wypra­wy moty­wa­cyj­ne to nie­za­po­mnia­ne wyjaz­dy, łączą­ce pro­gram tury­stycz­ny z eve­ta­mi orga­ni­zo­wa­ny­mi (zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi firm) w nie­co­dzien­nych miej­scach i oko­licz­no­ściach. Dzię­ki swej wyjąt­ko­wo­ści, dostar­cza­ją pra­cow­ni­kom nie­co­dzien­nych wra­żeń, któ­re są nie­po­rów­na­nie bar­dziej sku­tecz­ne, niż gotów­ka czy nagro­dy rze­czo­we, budu­jąc trwa­lej zespo­ły pracownicze.