Szkolenia specjalistyczne

 

 

 

 

 

 

Sku­tecz­ny biz­ne­splan nowo­cze­snej firmy

Cele:

 • Pozna­nie Biz­nes Pla­nu (PB) jako narzę­dzia pla­no­wa­nia roz­wo­ju fir­my (inwe­sty­cji),

 • Pozna­nie funk­cji BP,

 • Wyro­bie­nie umie­jęt­no­ści pra­wi­dło­we­go kon­stru­owa­nia BP

 • Pozna­nie wła­ści­wych ele­men­tów BP,

 • Pozna­nie cze­mu i komu słu­ży BP,

 • Wyro­bie­nie umie­jęt­no­ści ana­li­zy fir­my i jej oto­cze­nia oraz kon­stru­owa­nia stra­te­gii, dzia­łań mar­ke­tin­go­wych i finansowych.

Pro­gram:

1. Co to jest naprawdę biznesplan?

 • Kiedy należy przygotować biznes plan?

 • Komu służy biznes plan?

2. Struktura biznes planu:

 1. STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA (cel sporządzenia BP, wysokość środków niezbędnych do realizacji BP, krótki opis firmy i rynku na którym działa)

 1. PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA (krótka historia firmy, rynek, oferta produktów i usług, struktura organizacyjna, zasoby ludzie, rzeczowe i finansowe).

 1. ZAŁÓŻENIA PLANU STRATEGICZENEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (analiza otoczenia makro i mikro; analiza wnętrza firmy oraz jej pozycji strategicznej – mocne słabe, strony, szanse i zagrożenia)

 1. PLAN MARKETINGOWY (elementy planu marketingowego i jego zadania)

 2. PLAN FINANSOWY

 • Źró­dło danych wejściowych,
 • Zało­że­nia pro­gnoz finansowych,
 • Zało­że­nia warian­tów (opty­mi­stycz­ny, pesy­mi­stycz­ny, realny)
 • Rachu­nek zysków i strat (pro­for­ma)
 • Bilans (pro­for­ma)
 • Zesta­wie­nie prze­pły­wów środ­ków pie­nięż­nych (cash — flow)
 • Ana­li­za wskaźnikowa 
 • Oce­na efek­tyw­no­ści przedsięwzięcia
 • Źró­dła finansowania 

3. Wnioski i podsumowanie

4. Potencjalne czynniki przewagi konkurencyjnej MSP nad dużymi firmami.

Finan­se dla niefinansistów

 

Cele:

 • Nauka korzy­sta­nia z pod­sta­wo­wych infor­ma­cji finan­so­wych i wycią­gać wnioski.,
 • Uzy­ska­nie wie­dzy, o czym mówią doku­men­ty finan­so­we fir­my: bilans, rachu­nek prze­pływ pie­nięż­nych, rachu­nek zysków i strat. 
 • Wyro­bie­nie umie­jęt­no­ści oce­ny wia­ry­god­no­ści przed­się­bior­stwa przy pomo­cy pro­stych metod ana­li­zy wskaźnikowej. 
 • Pozna­nie meto­dy zarzą­dza­nia kapi­ta­łem obro­to­wym i finan­so­wa­nia bie­żą­cej dzia­łal­no­ści fir­my, a tak­że meto­dy oce­ny opła­cal­no­ści dzia­łal­no­ści bie­żą­cej i inwe­sty­cyj­nej firmy
 • Wyja­śnie­nie wła­ści­cie­lom i mene­dże­rom – „nie­fi­nan­si­stom” — współ­cze­snej fir­my i dla­cze­go dla jej „być albo nie być” finan­se są bar­dzie ważne?

Pro­gram:

1. Pod­sta­wo­we poję­cia ze „świa­ta finansów”: 

 • bilans: struk­tu­ra i dyna­mi­ka mająt­ku (trwa­ły i obro­to­wy) i źró­deł jego finan­so­wa­nia (wła­sne i obce); 
 • rachu­nek zysków i strat: struk­tu­ra i dyna­mi­ka przy­cho­dów i kosztów

2. Ana­li­za wskaź­ni­ko­wa dzia­łal­no­ści bie­żą­cej (płyn­no­ści finan­so­wej, zadłu­że­nia, spraw­no­ści dzia­ła­nia, ren­tow­no­ści) na pod­sta­wie pod­sta­wo­wych spra­woz­dań finansowych

3. Poję­cie war­to­ści akty­wów fir­my w cza­sie – przy­kła­dy z róż­nych branż.

4. Oce­na opła­cal­no­ści pro­jek­tu inwestycyjnego:

 • Krót­ki opis projektu,
 • Zało­że­nia pro­gnoz finansowych,
 • Zało­że­nia warian­tów (opty­mi­stycz­ny, pesy­mi­stycz­ny, realny),
 • Rachu­nek zysków i strat (pro­for­ma),
 • Bilans (pro­for­ma),
 • Zesta­wie­nie prze­pły­wów środ­ków pie­nięż­nych (cash – flow),
 • Mia­ry pro­ste (okres zwro­tu, war­tość księ­go­wa projektu),
 • Mia­ry zaawan­so­wa­ne (NPV, IRR).

5. Plan finansowy/budżet jako ele­ment zarzą­dza­nia MSP. Co to jest planowanie/budżetowanie?

Korzy­ści pły­ną­ce z planowania/budżetowania i ele­men­ty pla­nu finansowego/budżetu z kon­tro­lą sku­tecz­no­ści budżetowania:

 • Budżet sprze­da­ży (towa­rów lub wła­snej produkcji)
 • Budżet kosz­tów robocizny
 • Budżet amor­ty­za­cji
 • Budżet kosz­tu wytwo­rze­nia lub zaku­pu towarów
 • Limi­ty kosz­tów zarzą­du i sprzedaży

 

Przy­go­to­wa­nie zespo­łu do efek­tyw­nych zmian w pro­ce­sach produkcyjnych

1. Zorien­to­wa­nie na klien­tów zewnętrz­nych i wewnętrznych

2. Isto­ta jako­ści procesów

3. Pra­ca w grupie

4. Ele­men­ty opty­mal­ne­go pro­ce­su produkcyjnego

5. Eli­mi­na­cja strat pod­czas produkcji

6. Ele­men­ty Lean Manufacturing

7. Moty­wa­cja poprzez osią­ga­nie celów

Efek­tyw­ne zarzą­dza­nie procesami

1. Zorien­to­wa­nie na klien­tów zewnętrz­nych i wewnętrznych

2. Isto­ta jako­ści procesów

3. Mapo­wa­nie i ana­li­za procesów

4. Plan Kon­tro­li Procesów

5. Sta­ty­stycz­na kon­tro­la pro­ce­sów — SPC

6. Opty­ma­li­za­cja pro­ce­sów — FMEA

7. Doku­men­to­wa­nie procesów

Lean Manu­fak­tu­ro­wy

1. Zasa­dy oszczęd­ne­go wytwarzania

2. Doda­wa­nie war­to­ści w procesach

3. Orga­ni­za­cja i pla­no­wa­nie pro­duk­cji — “Just in time”, kan­ban, har­mo­no­gra­mo­wa­nie produkcji

4. Meto­dy eli­mi­na­cji strat ( balan­so­wa­nie pro­ce­sów i eli­mi­na­cja zbęd­nych czyn­no­ści, SMEP, TPM, poka yoke, 5S)

5. Meto­dy cią­głej popra­wy i roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów ( na czym pole­ga uczą­ca się orga­ni­za­cja ? PDCA, 8D, KAIZEN)

Lean Six Sig­ma w organizacji

1. Co daje Six Sig­ma w orga­ni­za­cji? (gene­za)

2. Sta­ty­sty­ka w procesach

3. Fazy pro­jek­tów Six Sig­ma (zasa­dy roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów meto­dą Six sigma)

4. Six Sig­ma dla wdra­ża­nia nowych pro­duk­tów (szer­sze zasto­so­wa­nia zasad Six Sig­ma w organizacji)

5. Wdra­ża­nie Six Sig­ma w orga­ni­za­cji (jak wdra­żać Six Sig­mę w firmie)

6. Jak połą­czyć Six Sig­mę z Lean?

Six Sig­ma Zie­lo­ny Pas

1. Co daje Six Sig­ma w orga­ni­za­cji? (gene­za)

2. Sta­ty­stycz­na ana­li­za procesów

3. Fazy pro­jek­tu DMAIC wraz z wyma­ga­ny­mi narzę­dzia­mi w przykładach

4. Zasa­dy efek­tyw­nej pra­cy w gru­pie i mode­ro­wa­nia spotkań

5. Gra symu­la­cyj­na w turach — ćwi­cze­nia z tech­nik opty­ma­li­za­cji procesów

6. Narzę­dzia Lean w fazach ana­li­zy i poprawy

MS Excel 2013 średniozaawansowany

Cele:

 • Pogłę­bie­nie pod­sta­wo­wej wie­dzy z uży­wa­nia pro­gra­mu MS Excel 2013. 
 • uka­za­nie wie­le uspraw­nień i narzę­dzi przy­spie­sza­ją­cych codzien­ną pra­cę z programem. 
 • Omó­wie­nie naj­waż­niej­szych funk­cji z kate­go­rii funk­cji tek­sto­wych, daty i cza­su, logicz­nych, wyszu­ki­wa­nia i odwo­ły­wa­nia sta­ty­stycz­ne­go i wie­lu narzę­dzi do two­rze­nia pro­fe­sjo­nal­nych arku­szy, two­rze­nia bar­dziej zło­żo­nych for­muł, sor­to­wa­nie, fil­tro­wa­nie oraz umie­jęt­ność dru­ko­wa­nia arkusza. 
 • Naby­cie umie­jęt­no­ści two­rze­nia tabel i wykre­sów przestawnych. 
 • Po szko­le­niu uczest­nik będzie w sta­nie korzy­stać z pro­gra­mu MS Excel na pozio­mie śred­nio­za­awan­so­wa­nym i uży­wać wie­lu narzę­dzi wbu­do­wa­nych w pro­gra­mie MS Excel 2013.

Pro­gram:

1. Wstęp

2. Uspraw­nie­nia pra­cy z arku­szem kal­ku­la­cyj­nym MS Excel 2013. Dosko­na­le­nie pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści uka­zu­ją­ce nie­zna­ne uży­cie naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych narzę­dzi (wypeł­nia­nie dany­mi, nazew­nic­two, typy danych, uspraw­nie­nia w uży­ciu pod­sta­wo­wych funk­cji, skró­ty kla­wi­szo­we, …) – autor­ski pro­gram powsta­ły na bazie kil­ku­na­sto­let­nie­go doświadczenia.

3. Pozna­wa­nie nowych funk­cjo­nal­no­ści w wer­sji Excel 2013:

 • For­ma­to­wa­nie zawar­to­ści komó­rek w MS Excel 2013
 • Nowy spo­sób pre­zen­ta­cji danych
 • Typy adre­so­wa­nia komó­rek — adre­so­wa­nie względ­ne, bez­względ­ne, mieszane
 • For­ma­to­wa­nie warunkowe
 • Mecha­nizm sor­to­wa­nia danych
 • Fil­tro­wa­nie danych oraz fil­tro­wa­nie zaawansowane
 • Gru­po­wa­nie danych — Sumy częściowe

4. Dru­ko­wa­nie danych:

 • Dru­ko­wa­nie zakresów
 • Znak podzia­łu stron
 • Usta­wie­nia wydruków
 • Dru­ko­wa­nie dodat­ko­wych infor­ma­cji na arkuszach
 • Orien­ta­cja, roz­miar, marginesy
 • Widok podzia­łu stro

5. Naj­waż­niej­sze funk­cje wbu­do­wa­ne w MS Excel 2013:

 • Funk­cje tek­sto­we — przegląd
 • Funk­cje daty i cza­su – przegląd
 • Funk­cje logicz­ne — przegląd
 • Funk­cje wyszu­ki­wa­nia i odwo­łań — przegląd
 • Funk­cje sta­ty­stycz­ne — przegląd
 • Funk­cje mate­ma­tycz­ne — przegląd

6. Narzę­dzia i funk­cjo­nal­no­ści w MS Excel 2013:

 • For­mu­ły zaawan­so­wa­ne, zagnież­dża­nie funk­cji (zagnież­dża­nie do 3 poziomów) 
 • Nie­stan­dar­do­we for­ma­ty liczb i dat
 • Defi­nio­wa­nie nazw zakre­sów komó­rek w skoroszycie
 • Spraw­dza­nie popraw­no­ści danych — spo­sób na zabez­pie­cza­nie arkuszy
 • Zarzą­dza­nie dany­mi w arkuszu
 • Zasa­dy two­rze­nia baz danych i list
 • Meto­dy wymia­ny danych pomię­dzy MS Excel i inny­mi pro­gra­ma­mi: eks­por­to­wa­nie, importowanie 
 • Wykre­sy – mody­fi­ka­cja wykresów
 • Tabe­le prze­staw­ne, wykre­sy prze­staw­ne podstawy
 • Auto­for­ma­to­wa­nie danych

 

MS Excel 2013 zaawansowany

Cele:

 • Pogłę­bie­nie wie­dzy z uży­wa­nia pro­gra­mu MS Excel 2013. 
 • Uka­za­nie wszyst­kich narzę­dzi dostęp­ne w pro­gra­mie MS Excel, wszyst­kich funk­cji z kate­go­rii funk­cji tek­sto­wych, daty i cza­su, logicz­nych, wyszu­ki­wa­ni i odwo­ła­nia, mate­ma­tycz­nych oraz naj­waż­niej­sze funk­cję sta­ty­stycz­ne i finansowe. 
 • Omó­wie­nie narzę­dzi do two­rze­nia pro­fe­sjo­nal­nych arku­szy, two­rze­nia bar­dziej zło­żo­nych for­muł, fil­tro­wa­nie zaawan­so­wa­ne, for­man­ty oraz spo­so­by zabez­pie­cza­nia arku­szy. Szko­le­nie tak­że obej­mie wstęp do two­rze­nia wła­snych funk­cji przez użyt­kow­ni­ka. Uka­za­ne zosta­ną narzę­dzia do ana­li­zy danych w arku­szach oraz narzę­dzia do kon­so­li­da­cji danych.
 • Po szko­le­niu uczest­nik będzie w sta­nie korzy­stać z pro­gra­mu MS Excel na pozio­mie zaawan­so­wa­nym i uży­wać pra­wie wszyst­kich narzę­dzi wbu­do­wa­nych w pro­gram MS Excel.

Pro­gram:

1. Wstęp

2. Uspraw­nie­nia pra­cy z arku­szem kal­ku­la­cyj­nym MS Excel 2013. Dosko­na­le­nie pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści uka­zu­ją­ce nie zna­ne uży­cie naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych narzę­dzi (wypeł­nia­nie dany­mi, nazew­nic­two, typy danych, uspraw­nie­nia w uży­ciu pod­sta­wo­wych funk­cji, skró­ty kla­wi­szo­we, …) – autor­ski pro­gram powsta­ły na bazie kil­ku­na­sto­let­nie­go doświad­cze­nia na pozio­mie zaawansowanym

3. Narzę­dzia MS Excel 2013:

 • Nowy spo­sób for­ma­to­wa­nia danych w Excel 2013
 • Typy adre­so­wa­nia komó­rek – mie­sza­ne w przykładach
 • For­ma­to­wa­nie warun­ko­we w opar­ciu o formuły
 • Nie­stan­dar­do­we for­ma­ty użytkownika
 • Zaawan­so­wa­ne sor­to­wa­nie danych (w pozio­mie, wg. wła­snych kryteriów) 
 • Fil­tro­wa­nie danych w opar­ciu o róż­ne kry­te­ria oraz fil­tro­wa­nie zaawansowane
 • Defi­nio­wa­nie nazw zakre­sów komó­rek w sko­ro­szy­cie o zasię­gu lokal­nym i globalnym
 • Gru­po­wa­nie danych — Sumy czę­ścio­we zagnieżdżone
 • Wykre­sy — trendy
 • Auto­for­ma­to­wa­nie danych
 • Makra – two­rze­nie, mody­fi­ka­cja, zasto­so­wa­nie względ­ne­go adresowania

4. Pro­fe­sjo­nal­ne dru­ko­wa­nie danych:

 • Dru­ko­wa­nie zakresów
 • Znak podzia­łu stron
 • Usta­wie­nia wydruków
 • Dru­ko­wa­nie dodat­ko­wych infor­ma­cji na arkuszach
 • Orien­ta­cja, roz­miar, marginesy
 • Dru­ko­wa­nie z oknem dialogowym
 • Uży­cie for­man­tów do drukowania

5. Funk­cje wbu­do­wa­ne w MS Excel 2013:

 • Funk­cje tekstowe 
 • Funk­cje daty i cza­su (Excel 2013)
 • Funk­cje logiczne
 • Funk­cje wyszu­ki­wa­nia i odwołań
 • Funk­cje sta­ty­stycz­ne — najważniejsze
 • Funk­cje baz danych
 • Funk­cje użytkownika
 • Funk­cje matematyczne

6. Narzę­dzia MS Excel 2013 cd:

 • Spraw­dza­nie popraw­no­ści danych — spo­sób na zabez­pie­cza­nie arkuszy
 • Inspek­cja for­muł, testo­wa­nie formuł
 • Sce­na­riu­sze i ana­li­za danych
 • Szu­kaj wyniku
 • Two­rze­nia baz danych i list
 • Tabe­le prze­staw­ne, wykre­sy przestawne 
 • Two­rze­nie funk­cji użytkownika
 • Two­rze­nie szablonów
 • Sca­la­nie wie­lu arkuszy
 • Zabez­pie­cza­nie arkuszy
 • Pra­ca wie­lu użyt­kow­ni­ków na jed­nym arkuszu