Napisali o nas

 

  • Może było­by dobrze roz­sze­rzyć je o radze­nie sobie ze stresem.
  • Szko­le­nie było opar­te na przy­kła­dach prak­tycz­nych, co pozwo­li­ło w więk­szym stop­niu zro­zu­mieć przed­miot szkolenia.
  • Szkle­nie pro­wa­dzo­ne na wyso­kim pozio­mie, bar­dzo profesjonalne!
  • Szko­le­nie było efek­tyw­ne ‚wie­le spraw zro­zu­mia­łam i na pew­no będę wie­lo­krot­nie je ana­li­zo­wa­ła i sto­so­wa­ła w swo­jej pracy.
  • Szko­le­nie było roz­wi­ja­ją­ce, zachę­ca­ło do wyra­ża­nia opi­nii na róż­ne tema­ty ‚czas na nim był spę­dzo­ny aktyw­nie i miło!
  • For­ma szko­le­nia bar­dzo pozy­tyw­nie mnie zasko­czy­ła-dała moż­li­wość aktyw­ne­go uczest­ni­cze­nia i zaan­ga­żo­wa­nia w wyko­ny­wa­nie działań.

 

Napi­sa­li o nas