5. Roman Jarczyński

 Psy­cho­log, tre­ner, konsultant

  • absol­went Szko­ły Tre­ne­rów Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psychologicznego
  • cer­ty­fi­ko­wa­ny tre­ner Use Your Head – tre­ning umie­jęt­no­ści poznaw­czych (The Swe­dish Mana­ge­ment Group)
  • tre­ner i kon­sul­tant Result Orien­ted Mana­ge­ment – Zarzą­dza­nie Zorien­to­wa­ne na Rezul­tat (Schu­oten & Nelissen)
  • tera­peu­ta Ratio­nal Emo­ti­ve The­ra­py (Schu­oten & Nelissen),
  • 22- let­nie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu tre­nin­gów aser­tyw­no­ści, umie­jęt­no­ści poznaw­czych, nego­cja­cyj­nych, przy­wód­czych, komunikacyjnych
  • 18- let­nie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu szko­leń z zakre­su zarzą­dza­nia, pre­zen­ta­cji, wystą­pień publicz­nych, moty­wo­wa­nia, two­rze­nia zespo­łów, współ­pra­cy, zarzą­dza­nia zmian,
  • 20-let­nie doświad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu szko­leń, two­rze­niu pro­gra­mów tre­nin­go­wych, two­rze­niu stan­dar­dów sprze­da­żo­wych oraz dosto­so­wy­wa­niu dzia­łań szko­le­nio­wych do potrzeb i pro­gra­mów roz­wo­jo­wych firm i instytucji
    szef pro­jek­tów szko­le­nio­wych i zespo­łów trenerskich