6. Przemysław Pedrycz

Przemysław Pedrycz

 

 

 

 

Tre­ner MS Offi­ce, Konsultant

  • Wykształ­ce­nie wyż­sze Huma­ni­stycz­no – Informatyczne,
  • Wykwa­li­fi­ko­wa­ny pre­le­gent, spe­cja­li­sta w zakre­sie MS Offi­ce i CompTIA,
  • Od wie­lu lat cer­ty­fi­ko­wa­ny tre­ner, spe­cja­li­zu­ją­cy się       w pro­wa­dze­niu szko­leń i kur­sów kom­pu­te­ro­wych z zakre­su: MS Offi­ce: Word, Excel, Power­Po­int, Access, Outlo­ok, Visio, Publi­sher, Pro­ject, VBA a tak­że szko­le­nia z zakre­su Comp­TIA. Posia­da takie cer­ty­fi­ka­ty jak: MCT (Micro­soft Cer­ti­fied Tra­iner), Micro­soft Offi­ce Spe­cia­list (MOS) Master, Micro­soft Offi­ce Spe­cia­list (Word, Excel, Power Point, Outlo­ok), ECDL Expert, Egza­mi­na­tor ECDL (core, advan­ced, e‑citizen, webstar­ter, pro­ject, e‑nauczyciel),
  • Tre­ner współ­pra­cu­ją­cy z wie­lo­ma fir­ma­mi pro­wa­dzą­cy zaję­cia na szko­le­niach otwar­tych i zamknię­tych z tema­ty­ki MS OFFICE,
  • Ukoń­czo­ne kur­sy: MSCA, MCSE, Sha­re­Po­int, Micros Res 9700, Micros Res 3700, Zaawan­so­wa­ny ECDL Power Point, Access, Advan­ced ECDL Word-pro­ces­sing, Advan­ced ECDL Spre­ad­she­et, City & Guilds Websi­te Design Level 3, City & Guilds Visu­al Basic.Net, Pro­gra­mo­wa­nie inter­ne­to­we, Admi­ni­stra­tor sie­ci Mak (pro­gram Biblio­te­ki Naro­do­wej), Język migo­wy dla nauczy­cie­li poziom 1–3, SQL Server, Hur­tow­nie danych, Win­dows Server 2012, 2008.