7. Rafał Bogacki

Rafał BogackiTre­ner biz­ne­su i MS Offi­ce, Prak­tyk biznesu

 

 

 

  • Wykształ­ce­nie wyż­sze ekonomiczne ,
  • 11-let­nie doświad­cze­nie w sprze­da­ży, obsłu­dze klien­ta i zarzą­dza­niu zespołami,
  • 6‑letnie doświad­cze­nie w reali­za­cji i roz­li­cza­niu pro­jek­tów finan­so­wa­nych ze środ­ków UE,
  • 10-let­nie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu szko­leń i kur­sów, w tym z umie­jęt­no­ści ICT,
  • Cer­ty­fi­ko­wa­ny Tre­ner ECDL – poziom Expert,
  • Współ­za­ło­ży­ciel Sto­łecz­ne­go Klu­bu Aktyw­nych Tatów „SKAT”, któ­re­go misją jest wspie­ra­nie męż­czyzn w ich dro­dze do doj­rza­łe­go, aktyw­ne­go ojco­stwa i partnerstwa,
  • Tre­ner grup ojcow­skich, poma­ga­ją­cy ojcom zmie­rzyć       się z pro­ble­ma­mi rodzicielstwa.