8. Damian Poddemski

Tre­ner Biz­ne­su, Coach, Tre­ner i Audy­tor Sprzedaży,

  • Tre­ner Biz­ne­su, Coach, Tre­ner i Audy­tor Sprze­da­ży, Spe­cja­li­sta i prak­tyk w zakre­sie mięk­kie­go HR (Pro­ce­sy rekru­ta­cji, AC, Sys­tem ocen pra­cow­ni­czych, Roz­wój Pracowniczy)

  • Socjo­log z dyplo­mem Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach. Uczest­ni­czył w wie­lu kur­sach i tre­nin­gach dedy­ko­wa­nych Tre­ne­rom biz­ne­su, prze­szedł kil­ku­dnio­wą super­wi­zję. Ukoń­czył pół­rocz­ny kurs Akre­dy­to­wa­ny Coach ICF

  • 17 lat pra­cy tre­ner­skiej. Szko­lił pra­cow­ni­ków dzia­łów han­dlo­wych, wła­ści­cie­li firm, kadr. Ma boga­te doświad­cze­nie w szko­le­niach dedy­ko­wa­nych pra­cow­ni­kom insty­tu­cji publicz­nych jak WUP, PUP, ZUS, Urzę­dy Skar­bo­we, SPZOZ oraz oso­bom bezrobotnym. 

  • 4 lata doświad­cze­nia w kor­po­ra­cjach jako Tre­ner Wewnętrz­ny: OBI, Liber­ty Poland (Dealer Polkom­tel), NEONET

  • 2 lata spe­cja­li­za­cji w audy­cie sprze­da­żo­wym dla mikro, małych i śred­nich przed­się­biorstw. Pro­wa­dzi coaching sprze­da­żo­wy „On the Job”. Stwo­rzył wła­sną meto­dę sprze­da­ży GROW dedy­ko­wa­ną repre­zen­tan­tom handlowym. 

  • Współ­pra­co­wał z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy­mi fir­ma­mi szko­le­nio­wy­mi. Poprzez kil­ku­let­nią współ­pra­cę z Nowy­mi Moty­wa­cja­mi z Kra­ko­wa pro­wa­dził mię­dzy inny­mi warsz­ta­ty dla Mene­dże­rów JERONIMO MARTINS, współ­pra­cu­jąc z 4Wings z Pozna­nia współ­two­rzył, oraz prze­pro­wa­dzał kil­ka­dzie­siąt tre­nin­gów sprze­da­ży dla sie­ci AVANS

  • Pasjo­nu­je go muzy­ka. Kom­po­nu­je, pisze i two­rzy wła­sną muzy­kę. Rege­ne­ru­je go sport rekre­acyj­ny, rower, rol­ki, pływanie.