9. Marcin Sobierajski

Tre­ner, kon­sul­tant sprze­da­ży, zarzą­dza­nia i roz­wo­ju osobistego.

 

 

 

 

  • Absol­went Stu­diów Pody­plo­mo­wych – Aka­de­mia Tre­ne­ra, Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poznaniu
  • Absol­went – Wyż­sza Szko­ła Stu­diów Mię­dzy­na­ro­do­wych w Łodzi – spe­cjal­ność , mię­dzy­na­ro­do­we sto­sun­ki gospodarcze
  • 15 let­nie doświad­cze­nie ope­ra­cyj­ne, han­dlo­we i mana­ger­skie zdo­by­wał pra­cu­jąc min. dla Sie­ci AVANS, Media Expert, Flo­ren­ty­na, Aga­ta Meble.
  • 5 let­nie doświad­cze­nie w sprze­da­ży, pro­jek­to­wa­niu, ana­li­zie potrzeb szko­le­nio­wych i ewaluacji.
  • Spe­cja­li­zu­je się w szko­le­niach z zakre­su komu­ni­ka­cji inter­per­so­nal­nej, budo­wa­nia zespo­łów, zarzą­dza­nia, nego­cja­cji han­dlo­wych i biz­ne­so­wych, aser­tyw­no­ści, zarzą­dza­nia cza­sem, sprze­da­ży i obsłu­gi klienta.
  • Zain­te­re­so­wa­nia:

Książ­ki o tema­ty­ce histo­rii polski

Tenis sto­ło­wy