2. Andrzej Banaszek

andrzej_banaszek

Huma­ni­sta, Tre­ner biznesu

 

 

 

 

  • absol­went Stu­diów Pody­plo­mo­wych „Szko­le­nia i Roz­wój” w Aka­de­mii Leona Koźmińskiego.
  • uczest­nik wie­lu szko­leń pro­wa­dzo­nych przez reno­mo­wa­ne fir­my, min : Shenk Insti­tu­te, Kalk­ste­in Sp. z o.o., IDEA Mana­ge­ment Con­sul­ting Sp.z o.o., Ban­ko­wy Fun­dusz Gwa­ran­cyj­ny, War­szaw­ski Insty­tut Bankowości.
  • przez 7 lat tre­ner wewnętrz­ny w Ban­ku Millennium.
  • prak­tyk „myste­ry check”.
  • 12 — let­nie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu szko­leń z zakre­su efek­tyw­no­ści oso­bi­stej, obsłu­gi klien­ta, sprze­da­ży, zarzą­dza­nia i pro­duk­tów finansowych.
  • 8 — let­nie doświad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu szko­leń oraz dopa­so­wy­wa­niu pro­gra­mów zajęć i dzia­łań roz­wo­jo­wych do wyma­gań Klienta.