3. Igor Łęgowski

igor_legowski

Mistrz Czar­ny Pas Lean Six Sig­ma, tre­ner i kie­row­nik projektów

 

 

 

 

 • Ukoń­czył dwa kie­run­ki na Poli­tech­ni­ce Gdań­skiej: robo­ty­kę na wydzia­le mecha­nicz­nym i euro­pej­ski tytuł magi­stra inży­nie­ra z inży­nie­rii ekologicznej.
 • Absol­went stu­diów MBA na Wyż­szej Szko­le Biz­ne­su – Natio­nal-Louis Uni­ver­si­ty w Nowym Sączu.
 • Pra­cu­jąc w cią­gu ostat­nich 17 lat w wie­lu mię­dzy­na­ro­do­wych orga­ni­za­cjach zdo­był dodat­ko­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści z obsza­ru zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi i popra­wy pro­ce­sów. Zawsze był odpo­wie­dzial­ny i sku­pio­ny na opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych i biznesowych.
 • 5 lat w bran­ży elek­tro­nicz­nej pra­co­wał w Phi­lips Con­su­mer Elec­tro­nics na sta­no­wi­sku inży­nie­ra prze­my­sło­we­go i lide­ra pro­jek­tów. Opty­ma­li­zo­wał i uspraw­niał pro­ce­sy ręcz­ne­go mon­ta­żu, wdra­żał ele­men­ty Lean- 5S i orga­ni­zo­wał zespo­ły popra­wy jako­ści na pro­duk­cji – Mini Com­pa­ny. Orga­ni­zo­wał prze­pły­wy mate­ria­łów wdra­ża­jąc JIT i opty­ma­li­zo­wał pro­ce­sy prze­no­sząc ich część do pod­wy­ko­naw­ców. Był tre­ne­rem wewnętrz­nym z narzę­dzi popra­wy jako­ści i eli­mi­no­wa­nia głów­nych przy­czyn pro­ble­mów na produkcji.
 • 3 lata w bran­ży che­micz­nej I meta­lur­gicz­nej w SGL Car­bon Gro­up na sta­no­wi­sku Lean Six Sig­ma Black Belt. Był odpo­wie­dzial­ny za wła­sne pro­jek­ty w tym 2 pro­wa­dzo­ne w Niem­czech. Tre­no­wał i pro­wa­dził gru­pę 15 Gre­en Bel­tów, któ­rzy pro­wa­dzi­li licz­ne pro­jek­ty dla wewnętrz­nych klien­tów. Pro­wa­dził pro­jek­ty trans­fe­ru pro­ce­sów z zagra­nicz­nych loka­li­za­cji do Polski.
 • Ponad 4 lata na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych w fir­mach bran­ży moto­ry­za­cyj­nej, finan­so­wej i logistycznej.
 • Od 2007 pro­wa­dzi jed­no­cze­śnie wła­sna dzia­łal­ność szko­le­nio­wą i pro­jek­to­wą z obszarów:
 1. Lean Six Sig­ma: szko­le­nia i cer­ty­fi­ka­cje Gre­en Belt i Black Belt, kon­sul­ta­cje z pro­wa­dzo­nych projektów;
 2. oddziel­ne szko­le­nia z narzę­dzi Lean Six Sig­ma opty­ma­li­zu­ją­ce pro­ce­sy (5S, SMED, FMEA, SPC, DOE, VSM, MSA i tym podobne);

Szko­lił m.in. dla:

 • Prze­mysł papier­ni­czy: Arc­tic Paper Kostrzyn, Inter­na­tio­nal Paper Kwidzyn
 • Prze­mysł moto­ry­za­cyj­ny: Magne­ti Marel­li Biel­sko Bia­ła, TI Auto­mo­ti­ve Biel­sko Bia­ła, Fire­sto­ne Wolsz­tyn, SAPA Łódź;
 • Finan­se: Euro­Bank, Wro­cław, RBS War­sza­wa, Mini­ster­stwo Finan­sów depar­ta­ment IT Warszawa;
 • Prze­mysł elek­tro­nicz­ny: Huber&Suhner Tczew, Phi­lips Con­su­mer Elec­tro­nics, Phi­lips Lighting;
 • Prze­mysł spo­żyw­czy: Cud­bu­ry Brzeg, Mars Socha­czew, Impe­rial Taba­co Łódź;
 • Prze­mysł far­ma­ceu­tycz­ny: Veto­qu­inol Bio­wet Gorzów Wielkopolski;
 • Logi­sty­ka: Pocz­ta Pol­ska War­sza­wa, Inpost Kra­ków, Coty Distri­bu­tion Cen­tre Biel­sko Biała;