4. Marcin Szablewski

Marcin Szablewski Tre­ner grupowy

 

  • Absol­went Stu­diów Pody­plo­mo­wych MBA z zakre­su Zarzą­dza­nia Zaso­ba­mi Ludzkimi,
  • Absol­went Aka­de­mii Tre­ne­ra Biznesu,
  • Uczest­nik tre­nin­gów inter­per­so­nal­nych i szko­leń z zarzą­dza­nia pro­ce­sem grupowym,
  • Szko­lo­ny m.in. z zakre­su Age Mana­ge­men­tu przez tre­ne­rów bry­tyj­skie­go York College,
  • Członek/założyciel toruń­skie­go oddzia­łu mię­dzy­na­ro­do­we­go klu­bu mów­ców i lide­rów Toa­st­ma­sters International,
  • 8‑letnie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu szko­leń i warsz­ta­tów gru­po­wych z zakre­su efek­tyw­no­ści oso­bi­stej, obsłu­gi klien­ta, sprze­da­ży i zarzą­dza­nia zespołami,
  • 11-let­nie doświad­cze­nie w obsłu­dze klien­ta, sprze­da­ży aktyw­nej oraz bez­po­śred­niej w bran­ży finan­so­wo-ubez­pie­cze­nio­wej, szko­le­nio­wo-dorad­czej, kurier­skiej, FMCG i dys­try­bu­cyj­nej w sek­to­rze B2BB2C,
  • 2,5‑letnie doświad­cze­nie człon­ka zarzą­du i współ­wła­ści­cie­la ogól­no­pol­skiej szko­le­nio­wej spół­ki z o.o..

 

Dyplo­my i cer­ty­fi­ka­ty trenera:

 

Dyplom Pody­plo­mo­we Stu­dia MBAZZL

Ceti­fi­ca­te of com­ple­ting Postga=raduate Stu­dies MBA in HRM

Cer­ty­fi­kat super­wi­zja Age Mana­ge­ment — Inwestor

Cer­ty­fi­kat METODYKA BUDOWY STRATEGII FIRMY FIG Pol­ska V‑2012

Zaświadczenie Tre­ning Gru­po­wy TROP

Cer­ty­fi­kat Tre­ning Tre­ner­ski zorien­to­wa­ny na ekologię